شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

بیو سنسورهای فیبر نوری

سنسورها طوری توسعه پیدا می کنند تا پاسخ گوی نیاز تحلیل  همزمان با اندازه گیری باشند.کار در اقدام بسیار ساده می باشد.ارتباط ی مستقیمی بین زمان و مقدار اندازه گیری سنسور و تحلیل داده ها مستقر می گردد.سنسورهای بیو شیمیایی که بر پایه ی فیبر نوری اقدام می کنند نمونه ای از این سنسورها هستند.همانطور که از اسم آنها مشخص می باشد  این سنسورها وسایلی برای انتقال اطلاعات  شیمیایی از یک نمونه ی  در حال اندازه گیری به واحد پردازش و تحلیل و ایجاد یک سیگنال مفید هستند.تمامی این قسمت ها در ارتباط با هم و کاملا فشرده  و در ارتباط مستقیم با نمونه ی اندازه گیری شده هستند.بیو سنسورهای فیبر نوری  از یک فیبر نوری برای ایجاد و انتقال اطلاعات بهره گیری می کنند.

این سنسورها بر اساس نوع مولفه ی مورد بهره گیری برای اندازه گیری طبقه بندی می شوند.و بر همین اساس به 5 دسته قابل تقسیم هستند:

 

1-بیو سنسورهای فیبر نوری آنزیمی:

که ازیک آنزیم خالص و یا مخلوطی از چند جزبیولوژیکی  مانند سلول و یا visideاستفاده می کنند.آنزیم ها واکنش ها را به گونه ویژه ای کاتالیز می کنند. و محصولات واکنش ها را به گونه مستقیم و یا با انجام واکنش  با معرف ها تعیین و آشکارسازی می کنند.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: