سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل لایحه الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت با در نظر داشتن اقتضائات

پیشرفت[1]

واژه پیشرفت معادل واژه توسعه[2] در ادبیات علمی­کلاسیک و مرسوم می باشد. واژه توسعه از ادبیات علمی­غرب به عاریت گفته ‌شده‌می باشد. در این ادبیات توسعه‌یافتگی و راهبرد‌های آن که مبتنی بر شکّاکیّت و انکار خداوند، اصالت فرد، اصالت مادِّه، اصالت تجربه می‌باشد، تفسیر خاصی از سعادت بشر و جامعه، تفسیر و تبیین شده می باشد. علّت انتخاب واژه پیشرفت به جای توسعه، احتراز از بار بینشی و ارزشی همراه واژه توسعه می باشد.

در تعریفی عام که براساس همۀ بینش‌ها و منش‌ها درست می باشد، پیشرفت عبارت‌ می باشد از حرکت از وضع موجود به سمت وضع مطلوب. بر این اساس الگوی پیشرفت می‌بایست مشتمل بر سه امر باشد:

تحلیل وضعیت موجود؛

تبیین وضعیت مطلوب؛

راهبرد حرکت از وضعیّت موجود به سمت وضعیّت مطلوب.

الگوهای پیشرفت دست کم در یکی از این سه امر با یکدیگر اختلاف دارند (میر معزی، 1389). دلیل اصلی اختلاف نیز مبانی بینشی و ارزشی حاکم بر این الگوهاست؛ درجه و اندازه پیشرفت را می‌توان به اندازه عینیّت یافتن چارچوب شناختی‌ هنجاری در قالب نظام نظری، عملی تعبیر نمود (تقوی، 1391).

2-2­-4 چارچوب شناختی ‌هنجاری[3]

چارچوب شناختی-هنجاری مجموعه‌ای ­از آموزه‌های کلی حاکی از هستی/نیستی و خوبی /بدی می باشد که می‌تواند مبنایی برای نظریّه پردازی و همچنین روش یا شیوۀ اقدام یا به تعبیری ایجاد نظام نظری-عملی قرار گیرد (تقوی، 391­1). این چارچوب خود از مبانی بینشی و ارزشی یا همان مفاهیم پایه‌ای یک جهان‌بینی خاص پدید می‌آید. با تحقّق و عینیّت یافتن یا به تعبیری انضمامی­شدن چارچوب شناختی-هنجاری شاهد ایجاد نظام نظری-عملیِ آن چارچوب شناختی-هنجاری خواهیم بود.

2-2-5 الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

با توّجه به مطالب بالا می‌توان الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت را این‌گونه تعریف نمود:

«الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت الگویی می باشد که از انضمامی­شدن چارچوب شناختی -هنجاری برگرفته از مبانی ارزشی و بینشی اسلامی ­در قالب نظام نظری-عملی یا به تعبیری نظریه و روش، درشرایط زمانی و مکانی کشور ایران پدید خواهد آمد. الگویی که هدف آن برپایی تمدّن آرمانی اسلامی­ با تمام ویژگی‌های آن و با لحاظ شرایط زمانی و مکانی کشور ایران می باشد (تقوی، 1388)».

2-2-6 علم

واژه علم، لفظ مشترکی می باشد که هم در زبان‌ فارسی و هم در زبان عربی، در معانی متعدّدی بکار می‌رود؛ از آنجا که خلط این معانی، احیاناً به مغالطاتی می انجامد، ضروری می باشد تا معانی این واژه، خصوصاً معنای مقصود ما در ادامه مباحث تبیین داده گردد.

1. کلمه علم گاه به معنای (دانستن) بکار می‌رود؛ در این کاربرد (علم) پیش روی جهل واقع می­گردد و بر همۀ دانستنی‌ها و آگاهی‌ها، اطلاق می گردد، اعم از آنکه این آگاهی‌ها، از سنخ علم حصولی باشند و بطریق حسی یا عقلی اکتساب شده باشند و یا آنکه این آگاهی‌ها از قبیل علم حضوری بوده و از طریق کشف و شهود باطنی بدست آمده باشند؛ به هر تقدیر (علم) در این استعمال به معنای مطلق آگاهی و دانستن می باشد،

[1] Progress

[2] development

[3] Cognitive and Normative Framework

اسلامی پیشرفت در حوزه علم و فناوری

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1ـ4ـ1ـ هدف اصلی پژوهش

هدف اصلی پژوهش، تحلیل محتوای لایحۀ الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت، به عنوان یکی از جدیدترین اسناد الگو با در نظر داشتن اقتضائات اسلامی پیشرفت، در حوزۀ علم و فناوری می‌باشد.

1ـ4ـ2ـ اهداف فرعی پژوهش

  1. شناسایی اقتضائات اسلامی پیشرفت در حوزۀ علم و فناوری
  2. آسیب‌شناسی لایحۀ الگوی اسلامی ـ ایرانی­پیشرفت از جهت توجّه به اقتضائات اسلامی پیشرفت، ­در حوزۀ علم و فناوری
  3. دستیابی به راهبردهای مناسب در جهت رفع آسیب‌های موجود در اسناد بعدی الگو

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تحلیل لایحه الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت با در نظر داشتن اقتضائات اسلامی پیشرفت در حوزه علم و فناوری  با فرمت ورد