سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل لایحه الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت با در نظر داشتن اقتضائات اسلامی پیشرفت در حوزه علم و فناوری

جایگزینی علل فاعلی مادّی به جای علل غایی

ویژگی دیگر علم‌جدید ­این می باشد که در قلمرو بشر و هستی، علل فاعلیِ مادی را جایگزین علل غایی کرده‌ می باشد؛ این در حالی می باشد که علم در گذشته در سیر و طریقه خود، دارای یک رویکرد غایت‌انگارانه بوده‌می باشد؛ به این معنا که تحلیل و توصیف عالم را در یک سلسله مراتب طولی، به یک غایت متافیزیکی برون از عالم هستی قرار داشت ختم می­نمود؛ پس کلّ طریقه علم را معطوف با آن غایت برین می‌دانست. در علم‌جدید ­پدیده‌ها را با انقطاع نسبتشان از یک غایت متافیزیکی مورد تفسیر و تبیین قرار داده‌اند. (قراملکی، (1391) ص 159). تجربه‌گرایی مکانیکی با شکل‌های گوناگون خود به نام انقلاب علمی­پدید آمد که در آن دست کشیدن از علل غایی پدیده‌ها­، دست کشیدن از چرایی تظاهرات اشیاء و کنار گذاشتن لایه‌های درونی نظام هستی در کار علم، ودر نهایت، بی توجهی نسبت به بسیاری از شرایط و موانع، در کارعلمی­ (که نزد صاحبان دین و شریعت از ضروریات بود)، مطرح گردید؛ تا جاییکه منکر هر نوع علیتی فرا‌تر­ از علت مادی شده و گفتند: تنها معرفت قابل اطمینان بشری آن می باشد که از طریق حواس کسب شده باشد؛ به در این برداشت از علم: اگر می‌گوییم چرا باران می­آید؟ می‌گوید زیرا ابر هست؛ و بعد تنها به دنبال آن هست که بداند ابر از کجا آمده؛ اما حرفی از اینکه حقیقت ابر چیست و برای چه آمده، در میان نیست (رادمنش، 1390).

ویژگی دیگر علم‌جدید­که آن را با علم قدیم در نقطۀ مقابل قرار می‌دهد، عدم اعتقاد آن به نظام اخلاقی در جهان می‌باشد. در علم‌جدید ­وقتی مادّه، واحد اساسی حقیقت عالم تعبیر می گردد، بدیهی می باشد که با مقولۀ اخلاق که امری فراتر از عالم ماده بنا شده‌می باشد، تعارض خواهد داشت؛ به بیانی دیگر، طبیعت‌گرا­یی و غلبۀ نگاه ماشین‌انگاری نسبت به همۀ پدیده‌های عالم، مجال بر تصویر غایتی اخلاقی برای جهان نمی‌دهد. قاعدتاً اعتقاد به نظام اخلاقی در جهان بر این اصل استوار می باشد که جهان و هستی، غایتی و هدفی دارد که نظام اخلاق بر آن معطوف می باشد. حال وقتی در علم جدید، اصل غایت‌گرایی نفی می گردد، خواه ناخواه چنین اعتقادی موضوعیّت خود را از دست می‌دهد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

استیس این ویژگی توجه‌جدید­را این گونه اظهار می‌دارد: «خصیصۀ جهان‌بینی جدید این می باشد که قائل می باشد جهان یک نظام اخلاقی نیست. این نظر، اگر نظری همگانی نباشد، نظری غالب می باشد و چنین به نظر می‌رسد که این نظر، نظری می باشد که بر نظر دیگر فائق می باشد. اگر هدفی در جهان هست، در این صورت ارزش‌ها نیز در جهان وجود خواهند داشت؛ ارزش‌ها عینی خواهند بود؛ لیکن اگر هدفی در جهان نیست و فقط در اذهان بشر‌هاست، در این صورت هییچ ارزشی در جهان نخواهد بود، بلکه فقط در ذهن بشر‌ها خواهد بود؛ ارزش‌ها ذهنی خواهند بود (استیس، 1377)».

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1ـ4ـ1ـ هدف اصلی پژوهش

هدف اصلی پژوهش، تحلیل محتوای لایحۀ الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت، به عنوان یکی از جدیدترین اسناد الگو با در نظر داشتن اقتضائات اسلامی پیشرفت، در حوزۀ علم و فناوری می‌باشد.

1ـ4ـ2ـ اهداف فرعی پژوهش

  1. شناسایی اقتضائات اسلامی پیشرفت در حوزۀ علم و فناوری
  2. آسیب‌شناسی لایحۀ الگوی اسلامی ـ ایرانی­پیشرفت از جهت توجّه به اقتضائات اسلامی پیشرفت، ­در حوزۀ علم و فناوری
  3. دستیابی به راهبردهای مناسب در جهت رفع آسیب‌های موجود در اسناد بعدی الگو

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تحلیل لایحه الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت با در نظر داشتن اقتضائات اسلامی پیشرفت در حوزه علم و فناوری  با فرمت ورد