عنوان کامل پایان نامه : مطالعه و ارزیابی نانوحسگر زیستی فیبر نوری جهت شناسایی مواد زیستی

ساختارهای سلولی/ سلول‌ها

روش‌های تثبیت اجزای زیستی:به مقصود ساخت یک حسگر زیستی پایدار، بایستی جزء بیولوژیکی به طرز خاصی به مبدل‌ها متصل گردد، چنین فرآیندی را تثبیت گویند. برای این مقصود پنج روش به تبیین زیر ارائه شده‌می باشد:

جذب سطحی

ریزپوشینه‌سازی

محبوس‌سازی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پیوند عرضی

پیوند کووالانسی

مبدل:، تغییر قابل نظاره فیزیکی یا شیمیایی را به یک پیغام قابل اندازه گیری، که بزرگی آن متناسب با غلظت ماده یا گروهی از مواد مورد سنجش می باشد، تبدیل می‌نماید، چنین عملی ازتلفیق دو فرایند متفاوت حاصل می گردد؛ این وسیله ویژگی و حساسیت مواد بیولوژیکی را با قدرت محاسبه گری ریزپردازشگر ترکیب می‌نماید. بیشتر حسگر زیستیها از مبدل‌های الکتروشیمیایی ساخته شده‌اند. مبدل‌ها را می‌توان به انواع زیر تقسیم بندی نمود:

مبدل‌های نوری

مبدل‌های الکتروشیمیایی

مبدل‌های پیزوالکتریک

مبدل‌های گرمایی

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: