شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1‌.1‌     بهینه‌سازی یک‌هدفه

بهینه‌سازی عموماً به فرآیند انتخاب یک جواب از بین یک مجموعه از جواب‌های شدنی برای کمینه یا بیشینه‌سازی یک تابع هدف اطلاق می گردد. با فرض اینکه یک تابع هدف J با مقادیر حقیقی از n متغیر موجود باشد. یک فرم بنیادی از این معادله را می‌توان بصورت زیر نشان داد.

(1.3)                            باهدف

تابعی می باشد که بایستی بهینه گردد، توابع قید نامساوی و، توابع قید مساوی و هستند. و مجموعه‌ای از شاخص‌ها برای قیود نامساوی و مساوی می‌باشند.

اگر هدف مینیمم کردن تابع هدف باشد، آنگاه را تابع هزینه می‌نامند و اگر هدف ماکزیمم کردن آن باشد، آنگاه به عنوان تابع برازندگی شناخته می گردد ]26[. در این پایان‌نامه، یک تابع هزینه می باشد که بایستی حداقل گردد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: