عنوان کامل پایان نامه :بهینه‌سازی همزمان مصرف انرژی و عملکرد قطار در سیستم‌های راه‌آهن برقی

1‌.1‌     اصل بخش‌بندی مسیر و گراف سرعت

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

همانگونه که در شکل1.5 ملاحظه می گردد، برای مساله مورد نظر، یک گراف سرعت با تعداد n×k گره در نظر گرفته می گردد به گونه‌ای که n بیانگر تعداد n زون از پیش تعیین شده و k نشان دهنده محدوده سرعت‌های داوطلب می باشد و بصورت زیر نشان داده می گردد.

(1.5)

متغیرهای الگوریتم بهینه‌سازی شامل تعداد n متغیر سرعت می باشد که هر متغیر سرعت مختص یک زون منحصر به فرد می باشد. واضح می باشد که هرچقدر تعداد زون‌های از پیش تعیین شده بیشتر باشد تعداد متغیرهای بهینه‌سازی بیشتر و متناسب آن دقت تراژکتوری سرعت تولیدی بیشتر اما به تبع آن مدت زمان بیشتری برای اجرای الگوریتم نیاز می باشد. هدف از اجرای الگوریتم تعیین سرعت‌های v1 ,…, vn-1 , vn بهینه و در نتیجه آن تعیین یک توالی کنترلی مناسبی از مدهای عملیاتی برای دنبال کردن این سرعت‌های بهینه می باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: