1-1-1-1 مدل انحصاری

این مدل را به دو حالت می­توان تقسیم نمود. در حالت نخست، در یک محیط فاقد رقابت، شرکت های توزیع مالک و بهره بردار تجهیزات توزیع بوده و با اختیار داشتن آنها وظیفه تأمین برق مصرف­کنندگان متصل به خود را بر عهده دارند. در این حالت دسترسی آزاد به سیستم وجود نخواهد داشت و بدین ترتیب شرکت توزیع، انحصار فروش برق به مصرف کنندگان متصل به شبکه خود را در اختیار دارد و با شرکت در بازار برق، توان الکتریکی مورد نیاز خود را از بازار عمده فروشی خریداری کرده و از طریق شبکه انتقال آنرا دریافت می­کند. توان خریداری شده از شبکه توسط پست­های فوق توزیع به شبکه توزیع انتقال می یابد و شرکت توزیع آن را به مشترکین خود می­فروشد. این ساختار در شکل (3-1) به نماش گذاشته شده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

شکل  ‏3‑1: محدوده تحت تملک DisCo در حالت انحصاری

شکل (3-1) ساختار محدوده تحت تملک شرکت توزیع یا DisCo [1]را با خط­چین نشان می­دهد. پیکان ها در این شکل جهت مبادلات توان را نشان می­دهند و همانگونه که از شکل مشخص می باشد شرکت توزیع بعنوان واسط خریدار و فروشنده، وظیفه تأمین توان مشترکین محدوده خود را بعهده دارد.

1.Wholesale Energy Marke t

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: