سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل لایحه الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت با در نظر داشتن اقتضائات اسلامی پیشرفت در حوزه علم و فناوری

مفاهیم و اصطلاحات:

پیش از ورود به بحث، در ابتدای کار می‌بایست به صورت مختصر به اظهار تعاریف و اصطلاحات مورد بهره گیری در این پژوهش پرداخت. از آن‌جا که بعضی از این واژگان ممکن می باشد معانی مختلفی را برای خواننده تداعی کند، تبیین معنای مورد نظر پژوهشگر در آغاز این پژوهش ضرورت می‌یابد.

2-2-1 لایحه

لایحه، پیشنهادی می باشد که از سوی هیأت دولت به صورت قانونی به مجلس ارائه می گردد. لوایح قانونی پس از تصویب در هیأت وزیران به مجلس ارائه می گردد.

2-2-2 الگو

در ارتباط با تعریف این واژه، اظهار‌نظر‌های مختلفی هست اما از مجموع اظهار‌نظر‌ها می‌توان برداشت نمود که الگو به یکی از چهار معنی زیر به کار می‌رود:

نقشه راه- پاره‌ای اظهار‌نظرها دربارۀ مفهوم الگو به گونه‌ای می باشد که الگو را به مثابه یک نقشۀ راه در نظر گرفته‌می باشد. از این اظهار‌نظرها می‌توان برداشت نمود، در باور این افراد، الگو مجموعه‌ای از برنامه‌های خرد‌ و کلان و زمان‌مند برای رسیدن به نقطۀ مطلوب می باشد. روشن می باشد که این نگاه به مفهوم الگو، الگو را در حد یک برنامه و حداکثر یک برنامۀ بلند‌مدت تنزّل می‌دهد و به نظر می‌رسد از ظرفیت کافی برای بر‌آوردن همهۀ آن‌چه از الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت انتظار می‌رود، برخوردار نیست.

سرمشق- گاه واژۀ الگو به معنای نمونه‌ای قابل پیروی به کار می‌رود. در بسیاری از کاربرد‌های روزانه و در مواردی مانند الگو بودن معصومان علیهم‌السلام و یا الگوی خیاطّی و مشابه آن، الگو به همین معنی مورد بهره گیری قرار می‌گیرد. این مفهوم واژۀ الگو نمی‌تواند مقصود از الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت را بنمایاند، زیرا که ما هنوز نمونۀ تحقّق یافته‌ای برای پیشرفت اسلامی ـ ایرانی پیش رو نداریم تا آن را سرمشق خود قرار دهیم.

نظریۀ سیاستی- مفهوم دیگری برای الگو در نظر گرفته ‌‌شده‌می باشد و از سوی بعضی صاحب‌نظران و معطوف به الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت اظهار شده‌می باشد، الگو را به مفهوم نظریّه‌ای ­برآمده از کلان نظرّیه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و مانند آن در نظر گرفته‌ می باشد که معطوف به یک یا چند مسألۀ اجتماعی و راهکار‌های مداخلۀ حکومت برای حل آن را پیشنهاد می‌دهد. به نظر می‌رسد این دیدگاه نیز بر آورندۀ مقصود ما نباشد، زیرا یک نظرّیۀ سیاستی هرچند مبتنی بر پایه‌های معرفتی و روش‌شناختی ویژۀ خود می باشد، اما اصراری برای تولید مبانی معرفتی ویژه ندارد بلکه از مبانی معرفتی موجود بر‌می‌آید و در موضوع الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت مسألۀ اصلی و نقطۀ عزیمت بازخوانی مبانی معرفتی موجود متناسب با نیاز‌های‌جدید­و به گونه‌ای قابل اجرا در شرایط زمانی و مکانی کنونی می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1ـ4ـ1ـ هدف اصلی پژوهش

هدف اصلی پژوهش، تحلیل محتوای لایحۀ الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت، به عنوان یکی از جدیدترین اسناد الگو با در نظر داشتن اقتضائات اسلامی پیشرفت، در حوزۀ علم و فناوری می‌باشد.

1ـ4ـ2ـ اهداف فرعی پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  1. شناسایی اقتضائات اسلامی پیشرفت در حوزۀ علم و فناوری
  2. آسیب‌شناسی لایحۀ الگوی اسلامی ـ ایرانی­پیشرفت از جهت توجّه به اقتضائات اسلامی پیشرفت، ­در حوزۀ علم و فناوری
  3. دستیابی به راهبردهای مناسب در جهت رفع آسیب‌های موجود در اسناد بعدی الگو

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تحلیل لایحه الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت با در نظر داشتن اقتضائات اسلامی پیشرفت در حوزه علم و فناوری  با فرمت ورد