اصول و کاربردهای حسگر های زیستی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

حسگر زیستی یا بیوسنسور نامِ گروهی از حسگرها می باشد. این حسگرها به گونه‌ای طراحی می شوند تا تنها با یک ماده‌ی خاص واکنش نشان دهند. نتیجه‌ی این واکنش به صورتِ پیام‌هایی در می‌آید که یک ریزپردازنده، می‌تواند آن‌ها را تحلیل کند. این حسگرها از سه بخش تشکیل شده‌اند.

پذیرنده‌ی زیستی یا بیورسپتور: یک عنصر زیستی (پادتنها، اسید نوکلئیکها، آنزیم‌ها، سلول‌ها و دیگر ماده‌هایِ زیستی) که می‌تواند به صورتِ انتخابی تنها با ماده‌ی خاصی واکنش نشان دهد.

بیورسپتور هایی که در حسگرهای زیستی مورد بهره گیری قرار می گیرند به تبیین ذیل می باشند:

  1. آنزیم
  2. آنتی بادی
  3. گیرنده های سلولی
  4. اسیدهای نوکلئیک DNA یا RNA
  5. میکرو ارگانیسم یا سلول کامل
  6. بافت
  7. گیرنده های سنتتیک

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: