1‌.1‌.1‌    محرکه موتور DC

بیشتر موتورهای تراکشن DC که در سیستم راه‌آهن بهره گیری می شوند، ماشین‌های تحریک سری یا تحریک مستقل هستند. در موتورهای سری سیم پیچ میدان بصورت سری با سیم پیچ آرمیچر متصل می گردد. در نتیجه اندازه میدان مغناطیسی بوسیله جریان آرمیچر تعیین می گردد. کنترل سرعت ماشین DC سری بوسیله تغییر ولتاژ ترمینال در مرحله اول و همچنین تغییر میدان از طریق اعمال مقاومت دایورتر در سرعت‌های بزرگتر انجام می گردد. این فرآیند یعنی مقاومت‌گذاری، موتور را به ناحیه تضعیف شار وارد می کند. نصب مقاومت سری در مدار موتور برای ورود موتور به ناحیه تضعیف شار باعث تلفات می گردد و در اقدام بهره گیری چندانی ندارد.

شکل 1.2 : محدوده عملکرد درایو تراکشن موتور DC تحریک مستقل

برای اینکه کل مشخصه نشان داده شده در شکل1.2 پوشش داده گردد، از مقامت سری متغیر بهره گیری می گردد. در آغاز برای ایجاد یک گشتاور ثابت، هر دو جریان آرمیچر و میدان ثابت نگه داشته می شوند. باافزایش سرعت رتور، توان خروجی تا زمانی که سرعت به مقدار نامی برسد افزایش می‌یابد. متعاقباً جریان میدان کاهش می‌یابد که به دنبال آن گشتاور نیز کاهش می یابد. این طریقه را عملکرد تضعیف شار می‌نامند. پس از آنکه سرعت رتور از سرعت بحرانی گذشت، جریان آرمیچر افت می کند و سرانجام گشتاور نیز کاهش می‌یابد و موتور وارد ناحیه ضعیف شار می گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: