ارتباط تفاوت های سود حسابداری و سود مالیاتی با پایداری سود و محتوای اطلاعاتی سود

2-8-4)نارسایی محتوای اطلاعاتی سود حسابداری

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

حسابداری متضمن قضاوت های شخصی متعدد می باشد. در تعیین سود، معضلات مفهومی و اجرایی متعددی در ارتباط با اقلام قابل انتقال به دوره های آتی، تخصیص و ارزشیابی هست، در حالیکه در محاسبه جریان وجه نقد اثر اینگونه داوری ها به حداقل می­رسد. به دلیل وجود رویه های گوناگون حسابداری، سود به مقصود مقایسه واحدهای تجاری با یکدیگر زیر سوال می­رود. منتقدان این اتهام را به سیستم حسابداری وارد می­آورند که بجای محتوای اقتصادی رویداد ها، محتوای حسابداری آنها را شناسایی می­نماید. بعضی از رویداد های اقتصادی اصلا در سیستم حسابداری شناسایی نمی­شوند. در حالیکه رویداد های دیگری که اهمیت اقتصادی آنها تردید آمیز می باشد با تمام جزییات ثبت می­شوند. لذا سود اتکای بیشتری بر ساختار ها دارد تا بر واقعیت اقتصادی( سمیعی به نقل از اسماعیلی،88)

سود یک مفهوم انتزاعی می باشد در حالی که وجه نقد یک منبع عینی می باشد. از طرفی اظهار می­گردد که ادامه حیات واحد تجاری یکی از اولین ملاحظات بوده و وجه نقد یکی از مهمترین عوامل بقای هر واحد تجاری می باشد. فقط آندسته از واحدهای تجاری می­توانند به بقای خود ادامه دهند که در عین سودآور بودن بتوانند نیازهای نقدی خود را تامین نمایند. درک وضعیت پرداخت سود واحد تجاری یکی از ضروریات می باشد و سود این اطلاعات را بوضوح تامین نمی­نماید در حالیکه صورت جریان های نقدی چنین اطلاعاتی را فراهم می­آورد( سمیعی،88).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 1-3) اهداف پژوهش

اهداف پژوهش را می­توان در قالب چند هدف اصلی و فرعی عنوان نمود. عمده ترین هدف این پژوهش یافتن پاسخی برای سودمند بودن تفاوت ها از لحاظ انعکاس کیفیت سود می باشد و مربوط بودن به مدلهای تصمیم گیری سرمایه گذاران می باشد. از دیگر اهداف این پژوهش یافتن شواهدی دال بر اهمیت داشتن مبحث حسابداری مالیات سود می باشد. همانگونه که در بخش بعدی تبیین داده می­گردد، استانداری با این عنوان و با این موضوع در کشور ما وجود ندارد.ارائه شواهدی حاکی از مربوط بودن تفاوت ها می­تواند سیگنال هایی دال بر لزوم بازنگری در علت های توجیهی عدم ضرورت چنین استانداری برای کشور باشد. .همچنین یکی دیگر از اهداف فرعی این پژوهش می­تواند ارائه یک معیار برای محک زدن اندازه واقع گرایی موجود در سود های گزارش شده شرکت ها باشد. بدلیل عدم وجود معیار منحصر به فرد همواره از معیار های گونگون برای این مهم بهره گیری شده می باشد. یافتن شواهدی دال بر ارتباط داشتن تفاوت ها با رشد سود شرکت ها می­تواند معیار دیگری در کنار سایر معیار ها ارزیابی سود شرکت های فراهم آورد.

پایان نامه - تز - رشته حسابداری