روش های نوری

الف- نور لیزر بر انتهای آزاد کانتیلور که به عنوان آیینه اقدام می کند متمرکز می گردد. به مقصود افزایش انعکاس کانتیلورهای تجاری اکثراً با لایه نازکی از طلا پوشش داده می شوند. نور منعکس شده به آشکارساز نوری برخورد می کند. وقتی کانتیلور خم می گردد نور لیزر بر روی آشکارساز نوری حرکت می کند. فاصله طی شده توسط محور لیزر با انحراف کانتیلور متناسب بوده و با فاصله کانتیلور- آشکارساز نوری افزایش می یابد که بایستی در کالیبراسیون لحاظ گردد. نکته قابل توجه در این روش این می باشد که شیب در نقطه برخورد لیزر به کانتیلور جهت تعیین نسبت خمیدگی کانتیلور به جابه جایی تنظیم گردد.

-این روش، تفکیک در حد آنگسترم را فراهم می کند که به آسانی انجام می گیرد. مشکل عمده این تکنیک این می باشد که نیاز به ابزارهای خارجی برای اندازه گیری انحراف دارد. پس چینش متوالی و کالیبره کردن آن بسیار وقت گیر می باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید