عنوان کامل پایان نامه :تعیین مکان، ظرفیت و زمان راه اندازی بهینه مولد های گاز سوز به مقصود حفظ قابلیت اطمینان شبکه با در نظر گرفتن مسئله ترانزیت برق

1-1-1  آثار منابع‌ تولید پراکنده‌ بر روی ‌شبکه های‌ الکتریکی

ساختار سنتی صنعت ‌برق همواره بر مبنای عدم وجود منابع فعال تولید انرژی الکتریکی در شبکه‌های توزیع، استوار بوده ‌می باشد‌. با افزایش اندازه ظرفیت نصب شده این منابع تولیدی و به دلیل وجود فن‌آوری­های مختلف در ساخت و استعمال این منابع تولیدی، مطالعه آثار این قبیل منابع ‌در هنگام اتصال و کارکرد موازی آنها با شبکه‌های الکتریکی برای جلوگیری از تنزل ‌کیفیت برق، قابلیت اطمینان و قابلیت کنترل ‌شبکه الکتریکی ‌بسیار مهم می باشد[13].

عمده آثار نظاره شده در هنگام نصب و بهره‌برداری موازی از منابع تولید پراکنده در شبکه‌های الکتریکی بویژه در مواردی که ‌ظرفیت این منابع در مقایسه با ظرفیت ‌شبکه‌ای که‌ این منابع به آن متصل هستند، قابل توجه می باشد، عبارتند از:

  • پروفایل ولتاژ در امتداد شبکه، بسته به توان ‌تولیدی واحدها و سطوح بار مصرفی در شبکه ‌دستخوش یک سری تغییرات می گردد. این مساله بویژه در مسیر فیدرهای شعاعی، بیشتر به‌ چشم‌ می‌خورد.
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • تلفات شبکه به صورت تابعی از تولید و بار مصرفی دچار تغییر می گردد.
  • سطوح اتصال کوتاه در شبکه افزایش می‌یابد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: