روش SPR(Surface Plasmon Resonance)

تشدید پلاسمونی سطح،جمع آوری نوسانات الکترونی در یک سطح جامد یا مایع بوسیله ی پرتو نور فرودی می باشد.شرایط تشدید وقتی ایجاد می گردد که فرکانس فوتون های نور با فرکانس طبیعی الکترون های نوسان کننده یکی باشد.الکترون هایی که علی رغم وجود نیروی بازگرداننده ی هسته های مثبت نوسان می کنند. SPRاندازه ای نانومتری دارد و به آن تشدید پلاسمونی نقطه ای سطح نیز گویند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

این روش پایه ی بسیاری از ابزارهای اندازه گیری اندازه absorption مواد در سطوح فلزی مانند طلا و نقره و یا سطوح نانو ذرات فلزی می باشد.همچنین این روش اساس کار بسیاری از بیو سنسورها با پایه ی رنگی می باشد.

 

ساختار پلاسمونی سطح شامل امواج الکترومغناطیسی هستند که به صورت موازی با سطح مقطع فلز- دی الکتریک یا فلز خلا منتشر می شوند.از آنجایی که این امواج مرز بین فلز و محیط خارجی (آب یا هوا)هستند این نوسانات به تغییرات این مرز بسیار حساس می باشد. شرایطی مانند جذب مولکولها در سطح فلز و …

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: