سنسورهای  الکتروشیمیایی

مبدل های الکتروشیمیایی به سه دسته پتانسیومتری تقسیم می شوند (این روش مبتنی بر اندازه گیری پتانسیل یک پیل در جریان صفر می باشد). این پتانسیل با لگاریتم غلظت ماده مورد سنجش متناسب می باشد، (ولتامتری) یک پتانسیل به پیل اعمال می گردد تا اکسایش (یا کاهش) ماده مورد سنجش اتفاق افتد و یک افزایش یا کاهش در جریان پیل ایجاد گردد. این روش به آمپرمتری معروف می باشد و رسانایی سنجی محلول های حاوی یون هادی الکترون هستند. بزرگی این رسانایی در اثر واکنش شیمیایی تغییر می یابد.ارتباط بین رسانایی و غلظت به طبیعت واکنش وابسته می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: