1‌.1‌     ارائه یک استراتژی رانندگی کارآمد

1‌.1‌.1‌    ساخت تراژکتوری سرعت

برای تولید یک پروفیل سرعت، مسیر به n زون تقسیم شده و سپس پروفیل سرعت در هر قسمت که شامل سرعت‌های ،  و  می باشد، تعیین می گردد. سرعت ورودی، سرعت تصمیم و  سرعت خروجی از زون iام هستند. سرعت‌های و طی تولید پروفیل سرعت بدست می‌آیند اما سرعت از فضای تصمیم شدنی[1] و با اعمال الگوریتم‌های بهینه‌سازی جستجو می گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اگر سرعت ماکزیمم متناظر با زون iام باشد که از سوی سیستم سیگنالینگ یا ATP و همچنین از اطلاعات مسیر تعیین می گردد. آنگاه قیود زیر برای سرعت‌های موجود در یک زون مستقر می باشد.

(2.5)

(3.5)

برای ایجاد یک پیوستگی در متغیرهای سرعت، قبل از جستجو در میان اعضای شدنی سرعت برای زون zi+1، با فرض دانستن اندازه سرعت خروجی vxi از زون فعلی zi برای تعیین محدوده سرعت زون بعدی، یک قطار مجازی با حداقل توان تراکشن یعنی صفر و ماکزیمم توان تراکشن به سمت زون بعدی حرکت داده می گردد. بدین ترتیب محدوده سرعت زون بعدی zi+1 تعیین می گردد و متغیر سرعت بعدی vai+1 از میان این محدوده سرعت تعیین می گردد. برای تمامی زون‌ها این فرآیند تکرار می گردد.

[1] feasible

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: