1‌.1‌     تراکشن هیبریدی

یک وسیله نقلیه راه‌آهن هیبریدی می‌تواند به صورت زیر معرفی گردد: هر وسیله حمل ونقل ریلی مانند لکوموتیو یا قطارهای دیزلی چند واحدی (DMU) ‌ که از سیستم‌های توان سوختی برای محرکه بهره گیری می کند قادر می باشد به‌وسیله یک سیستم ذخیره انرژی قابل شارژ مجدد برخط پشتیبانی ‌گردد. وسیله نقلیه هیبریدی پیل سوختی ]21[ و دیزل الکتریک هیبریدی مرسوم ]22[،‌ دو مورد رایج از وسایل نقلیه راه‌آهن هیبریدی به شمار می‌طریقه. نمودار بلوکی سیستم محرکه هیبریدی دیزل در شکل5.2 نشان داده شده می باشد]25[.

شکل5.2 : بلوک دیاگرام سیستم محرکه هیبریدی

دو مزیت کلیدی تکنولوژی تبدیل انرژی برخط که می‌تواند برای کاهش مصرف انرژی کل و کاهش انتشار گازهای آلوده بهره گیری گردد بصورت زیر می باشد ]23[:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • بهره گیری از انرژی بازاحیا[1]. سیستم ذخیره انرژی قابل شارژ مجدد، به گونه موثر انرژی قابل احیا در طول ترمز که بعداً برای تراکشن مجدد بهره گیری می گردد، را ذخیره می کند.

[1] Regenerative Energy

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: