ارتباط ریسک و بازده سیستماتیک و فوق العاده سهام با مدت تصدی هیات مدیره شرکت ها

4-1 مقدمه

همان گونه که در فصل های پیشین به تفضیل بحث گردید،در این پژوهش برای مطالعه اثر ریسک و بازده (فوق العاده و سیستماتیک) بر مدت تصدی هیات مدیره ، چهار فرضیه جداگانه تبیین گردیده و برای آزمون آنها از مدل رگرسیون چند متغیره بهره گیری شده می باشد.پس از ارائه مساله اصلی پژوهش در فصل اول و ارائه مبانی نظری پژوهش و مرور ادبیات پژوهش در فصل دوم، مدل مزبور در فصل سوم پژوهش ،معرفی و نحوه اندازه گیری هر یک از متغیرها مورد بهره گیری در این مدل تشریح گردید.

تحلیل تجربی در این پژوهش، نیازمند داده های مالی می باشد.داده ها از صورتهای مالی حسابرسی شده مندرج در سایت سازمان بورس اوراق بهادار و نرم افزار ره آورد جدید استخراج شده می باشد.جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد لذا نمونه ای شامل 750 نظاره( سال-شرکت) دربرگیرنده 125شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، طی 1386 الی 1391 انتخاب گردیده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

این فصل مشتمل بر بر دو بخش اصلی می باشد: بخش اول به آمار توصیفی و همبستگی اختصاص دارد که در آن داده های پژوهش با بهره گیری از شاخص های مرکزی و پراکندگی و همبستگی پیرسون تشریح می گردد؛در بخش دوم نیز پس از مطالعه مفروضات مدل رگرسیون کلاسیک و اطمینان از برقراری آنها، معادله رگرسیون برازش شده و بر اساس نتایج آن، فرضیه های پژوهش مورد مطالعه قرار می گیرند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1- آیا ریسک سیستماتیک و فوق العاده سهام بر مدت تصدی هیات مدیره شرکتها موثر می باشد؟

2- آیا بازده سیستماتیک و فوق العاده سهام بر مدت تصدی هیات مدیره شرکتها موثر می باشد؟

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید