ارتباط تفاوت های سود حسابداری و سود مالیاتی با پایداری سود و محتوای اطلاعاتی سود

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-7) تصریح تفاوت ها

تئوری اثباتی حسابداری و ادبیات برنامه ریزی مالیاتی نشان دادند که مدیران انگیزه هایی قوی برای مدیریت سود های حسابداری و مالیاتی دارند. ادبیات موازنه­ی بین ملاحظات مالیاتی و غیر مالیاتی[1] در تصمیم گیری مدیران نیز، اذعان می­کنند که مدیریت سود و مالیات مجزا نیستند. شرکت ها با تکیه بر انگیزه های مجزا، تمایل به سمت رفتارهای متهورانه و بده-بستان بین هزینه و فایده، احتمالاً استراتژی های متنوع، شامل استراتژی های متهورانه، میانه رو و محافظه کارا­نه را انتخاب می­کنند. این فرایند انتخاب بصورت ذیل اختصار می­گردد: (1) مدیریت کردن سود حسابداری در حالیکه سود مالیاتی ثابت بماند؛ سود مالیاتی مدیریت گردد در حالیکه سود حسابداری ثابت بماند؛ و (3) سود حسابداری و مالیاتی به گونه توام، هرکدام با سیاستی متفاوت یا مشابه مدیریت شوند. فرایند مذکور را می توان به صورت شکل زیر نشان داد.

با این حال مهم نیست که شرکت ها کدام استراتژی را انتخاب کنند، در هر حال این اقدامات ضرورتاً انحرافی در حالت عادی تفاوت ها ایجاد می­کنند زیرا تفاوت ها تابعی از سود حسابداری و مالیاتی یا تابعی از هزینه مالیات و مالیات قابل پرداخت هستند. پس، منطق پشت تفاوت ها تابعی از غیرهم­محوری حسابداری و مالیات[1] ، دستکاری سود حسابداری و مدیریت مالیات هستند. تفاوت ها نه تنها تفاوت های ماهوی بین دو مجموعه از مقررات، بلکه تدابیر پشت استراتژی های مدیریتی یا رفتار دستکاری سود و مالیات هستند (تانگ،2007).

[1] accounting-tax misalignment

[1] Tax and non-tax tradeoffs

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 1-3) اهداف پژوهش

اهداف پژوهش را می­توان در قالب چند هدف اصلی و فرعی عنوان نمود. عمده ترین هدف این پژوهش یافتن پاسخی برای سودمند بودن تفاوت ها از لحاظ انعکاس کیفیت سود می باشد و مربوط بودن به مدلهای تصمیم گیری سرمایه گذاران می باشد. از دیگر اهداف این پژوهش یافتن شواهدی دال بر اهمیت داشتن مبحث حسابداری مالیات سود می باشد. همانگونه که در بخش بعدی تبیین داده می­گردد، استانداری با این عنوان و با این موضوع در کشور ما وجود ندارد.ارائه شواهدی حاکی از مربوط بودن تفاوت ها می­تواند سیگنال هایی دال بر لزوم بازنگری در علت های توجیهی عدم ضرورت چنین استانداری برای کشور باشد. .همچنین یکی دیگر از اهداف فرعی این پژوهش می­تواند ارائه یک معیار برای محک زدن اندازه واقع گرایی موجود در سود های گزارش شده شرکت ها باشد. بدلیل عدم وجود معیار منحصر به فرد همواره از معیار های گونگون برای این مهم بهره گیری شده می باشد. یافتن شواهدی دال بر ارتباط داشتن تفاوت ها با رشد سود شرکت ها می­تواند معیار دیگری در کنار سایر معیار ها ارزیابی سود شرکت های فراهم آورد.

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید