عنوان کامل پایان نامه :بهینه‌سازی همزمان مصرف انرژی و عملکرد قطار در سیستم‌های راه‌آهن برقی

1

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

فصل پنجم
بهینه‌سازی تراژکتوری سرعت قطار
بهینه‌سازی تراژکتوری سرعت قطار

با اعمال استراتژی‌های کنترل بهینه روی سیستم تراکشن یک قطار و تولید یک تراژکتوری سرعت مطلوب، می‌توان بطور بالقوه مصرف انرژی را تا حد زیادی کاهش دهد. سیستم‌های هدایت راننده[1] یا سیستم‌های عملکرد قطار خودکار (ATO[2]) ]12[ قادر به بهره‌گیری از پروفایل‌های سرعت از پیش تعیین شده می‌باشند. مطالعات متعددی در مورد نحوه تعیین تراژکتوری سرعت بهینه انجام شده می باشد که می‌توان محور این مطالعات را به دو دسته ذیل تقسیم نمود: کنترل دنده خلاص و کنترل سراسری. کنترل دنده خلاص برای بهبود کارایی انرژی یک قطار در شرایط دنده خلاص مورد بهره گیری قرار می‌گیرد مثلاً تعیین نقاط خاصی که اگر موتورهای تراکشن در آن نقاط خاموش شوند می‌تواند تراژکتوری سرعت بهینه را تضمین کند ]2، 3، 11 و 12[. عموماً روش‌های بهینه‌سازی غیر قطعی مانند الگوریتم‌های تکاملی‌ برای این نوع مطالعه اعمال شده‌اند. دسته دوم یعنی کنترل سراسری از کل سیگنال‌های کنترلی ممکن به مقصود تولید تراژکتوری سرعت بهینه بهره گیری می کند ]13-15[. به علت طبیعت عمومی ‌این روش، الگوریتم‌های بهره گیری شده عموماً از لحاظ محاسباتی بسیار پیچیده هستند.

در این فصل آغاز یک گراف به مقصود جستجوی سرعت‌های بهینه و سپس یک روش برای اجرای یک رانندگی کارآمد و تعیین شاخص‌های کنترل در شرایط مختلف و با در نظر گرفتن آسایش مسافرین اظهار می گردد. کاربرد الگوریتم‌های چند‌هدفه NSGA-II و MOPSO در مساله مورد نظر، مورد مطالعه قرار گرفته و نتایج آنها با یکدیگر مقایسه می شوند. یک روش بهینه‌سازی تکاملی یک‌هدفه با عنوان Krill Herds روی مساله اعمال و با نتایج الگوریتم‌های چند‌هدفه مقایسه می گردد. مقاوم بودن جواب‌های جبهه پارتو و همچنین اندازه همواری تراژکتوری سرعت نیز محاسبه شده و برای روش‌های مختلف با یکدیگر مقایسه می شوند.

[1] Driver Assistant System

[2] Automatic Train Operation

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: