عنوان کامل پایان نامه : مطالعه و ارزیابی نانوحسگر زیستی فیبر نوری جهت شناسایی مواد زیستی

3-1 مقدمه

بیو سنسورها مرحله ی نهایی یک شاخه ی فزآینده از علم هستند که با بیوتکنولوژی،شیمی و فیزیک و همچنین علوم مهندسی مانند رایانه و شبکه ارتباط گسترده ای دارند و محدوده ی وسیعی از کاربردها را پوشش  میدهند.بنابر این واژه ی بیوسنسور مفهومی فراتر از زمینه ی کاربرد آن دارد.به اظهار دیگر این سنسور ها یک وسیله ی تحلیلی برای تشخیص و تبدیل مفاهیم زیستی به داده های قابل مطالعه هستند.ازآنجایی که در اکثرواکنش های شیمیایی و بیولوژیکی یک سیگنال الکتریکی به وجودمی آید می توان از این سنسورها برای اندازه گیری و هدایت آن  بهره برد و بیو سنسورهای فیبر نوری به دلیل کاربردهای زیادی که در این زمینه دارند از اهمیت خاصی برخوردار شده اند.این سنسورها به عنوان یک سیستم هوشمند بیولوژیکی  در مطالعه های پزشکی و نظاره ی آنلاین فرآیند های بیولوژیکی،اسکن و… به کار می طریقه .بر اساس یافته های دقیق بیولوژیکی از این سنسورها برای تشخیص و درمان پلی نوکلئوتیدهای DNA بهره گیری شده می باشد.در این فصل به مطالعه ساختار این بیو سنسورها و قسمت های مختلف آن خواهیم پرداخت.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: