1-1-1-1   تکنولوژی میکرو توربین ها

انتظار می­رود که میکروتوربین ها دارای آینده درخشانی برای تولید پراکنده برق باشند. در واقع میکروتوربین­ها، توربین­های احتراقی با ظرفیت تولید پایین می­باشند که می­توانند از گاز طبیعی و نیز سوخت مایع بهره گیری کنند. در یک سیستم میکروتوربین، یک کمپرسور شعاعی هوای ورودی را متراکم می­کند، سپس هوا با بهره گیری از حرارت گاز خروجی توربین، در رکوپراتور[1] یا رمق گیر، پیشگرم می­گردد. هوای گرم خروجی از ریکوپراتور در محفظه احتراق با سوخت در هم شده و گاز داغ حاصل از احتراق، با عبور از توربین انبساطی و توربین قدرت، منبسط می­گردد. توربین انبساطی، کمپرسور را به راه انداخته و در مدل­های تک محوره، ژنراتور را نیز به کار می­اندازد. مدلهای تک محوره، معمولاً با سرعت 60000  دور در دقیقه و بالاتر کار می­کنند و توان الکتریکی با فرکانس بالا و متغیر تولید می­کنند. این توان نخست با یکسوسازی، به جریان DC و سپس به جریان متناوب با فرکانس 60 یا 50 هرتز تبدیل می­گردد. نحوه عملکرد میکروتوربین در شکل (2-3) نشان داده شده می باشد[3].

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

شکل  ‏2‑3  :  ساختار و نحوه عملکرد میکروتوربین [3]

میکروتوربین­ها بر اساس سیکل ترمودینامیکی توربین­های گازی بزرگ که سیکل برایتون نامیده می­گردد، اقدام می­نمایند. در این سیکل هوای اتمسفریک،  فشرده، گرم و سپس با منبسط شدن، تولید برق می­کند. میکروتوربین­ها از سیکل­های توربین گازی معمول پیچیده تر می­باشند، زیرا اضافه شدن رمق­گیر در آنها باعث کاهش مصرف سوخت و از طرف دیگر افت­ بیشتر فشار داخلی می گردد که توان و بازدهی را کمی کاهش می­دهد. کارایی میکروتوربین­ها که بر اساس بازدهی و توان مخصوص سنجیده می­شوند، وابستگی زیادی به افت­های داخلی و کارایی اجزای مختلف سیستم دارند.

  1. Recuperator

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: