ویژگی‌های حسگرهای زیستی عناصر بیولوژیکی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

همانطور که ذکر گردید حسگرهای زیستی سیستمهای اندازه گیری بسیار دقیق، حساس و اختصاصی می‌باشند و وجود بیورسپتورهای خاص علت ویژگیهای منحصر به فرد این سیستمهای اندازه گیری می‌باشد. در حقیقت اساس شناسایی وسنجش ترکیبات در این سیستمها، اتصال ویژه آنالیت مورد اندازه گیری به حسگر توسط بیورسپتورها می‌باشد. اهمیت این اجزا در عملکرد بسیار اختصاصی آنها نسبت به آنالیت خاصی می باشد که بدین وسیله از مداخلهٔ مواد مزاحم که موجب عدم کارایی بسیاری از روشهای اندازه گیری می باشد، جلوگیری می کند. جزء بیولوژیک ممکن می باشد واکنش سوبسترا را کاتالیز کند(آنزیم) یا به گونه انتخابی به سوبسترا متصل گردد. آنزیم‌ها یکی از متداولترین عناصر بیولوژیکی هستند که در این سیستمها مورد بهره گیری قرار می‌گیرند. عناصر بیولوژیکی عامل اصلی گزینش در زیست‌حسگر محسوب می شوند که اکثرا در سه گروه تقسیم بندی میگردندکه به تبیین زیر می‌باشد:

 

پادتن

آنزیم

اسید نوکلئیک

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: