فصل 1- روش شبیه­سازی

1-1-        مقدمه

در فصل قبل روش NEGF به صورت کلی تبیین داده گردید و در فصل حاضر این روش، که بخش اصلی شبیه­سازی را تشکیل می­دهد، به همراه دیگر بخش­های شبیه­سازی با جزییات کامل و برای ساختار یک سلول خورشیدی pin مبتنی بر A-GNR تبیین داده خواهند گردید. همان گونه که در بخش­های آتی می آیداز نظر محاسباتی، شبیه­سازی ساختار مذکور با بهره گیری از روش NEGF فوق­العاده سنگین و زمان­بر می باشد و در معدود مطالعات انجام شده بر روی شبیه­سازی سلول­های خورشیدی(و به گونه کلی ادوات اپتوالکترونیک) با بهره گیری از این روش، تقریب­های متعددی جهت کاهش محاسبات به کار گرفته شده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: