عنوان کامل پایان نامه :بهینه‌سازی همزمان مصرف انرژی و عملکرد قطار در سیستم‌های راه‌آهن برقی

مد دنده خلاص

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

طی کنترل عملیاتی مد دنده خلاص تمامی موتورها یا هر وسیله درگیر در فرآیند تراکشن از چرخ‌ها جدا می‌گردند یعنی در این شرایط عملاً هیچ انرژیی توسط موتورهای تراکشن مصرف نمی‌گردد. در این حالت شتاب تحت تاثیر مقاومت کل قطار و اثر گرانشی قرار خواهد گرفت. در این مد قاعدتاً شتاب منفی می باشد، اما اگر وسیله نقلیه در شیب منفی تندی حرکت کند شتاب می‌تواند مثبت هم بشود.

شکل 5.4 : کنترل عملیاتی مد دنده خلاص

اهمیت حرکت در مد دنده خلاص در این می باشد که موتورها در طول این مد هیچ انرژیی مصرف نمی‌کنند. انتخاب نقطه دنده خلاص که در آن نقطه قطار وارد مد دنده خلاص می گردد، اثرات قابل توجهی روی کل کیفیت سرویس‌دهی و انرژی مصرفی دارد ]44[. شکل 5.4 منحنی سرعت را تحت یک استراتژی کنترل عملیاتی دنده خلاص ساده نشان می‌دهد.

مکانیزم شبیه‌سازی تحت کنترل عملیاتی مد دنده خلاص برای هر دو مدل‌سازی مبنای زمانی و مکانی مشابه یکدیگر هستند. در شبیه‌سازی، شتاب لحظه‌ای دنده خلاص ‌ برای هر حالت با قرار دادن در معادله (9.4) بدست می‌آید.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: