1-1-1      حفاظت

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هنگامی که تعدادی DG به شبکه اضافه می گردد بایستی هماهنگی مناسب میان حفاظت شبکه و حفاظت در واحد DG، مستقر گردد. به همین مقصود تعدادی از ملاحظات مهم در این ارتباط عبارتند از :

  • واحد DG نباید اختلال در عملکرد حفاظتی نرمال شبکه ایجاد نماید.
  • واحد DG نباید به تغذیه در شبکه ، هنگامی که منبع تغذیه اصلی شبکه قطع شده می باشد ادامه دهد.
  • حفاظت واحد DG، نباید برای اتصال کوتاه های مربوط به سایر مناطق شبکه اقدام نماید.

یکی از معضلات مهم برای تمامی انواع DG این می باشد که اتصال کوتاه در فیدرهای مجاور ممکن می باشد باعث خروج ناخواسته واحد DG  گردد. دلیل آن هم این می باشد که در شبکه فشار ضعیف ولتاژ در تمامی فیدر­­­ها هنگامی که در یک نقطه اتصال کوتاهی رخ می­دهد افت می­نماید و از آنجا که محدوده افت ولتاژ زیاد بوده و زمان عملکرد رله ها کوتاه می­باشد، موجب بروز مشکل می­گردد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: