1-1       جزیره ای شدن

جزیره­ای شدن[1] زمانی به­وجود می­آید که بخشی از سیستم توزیع فقط از منبع DG تغذیه گردد. جزیره­ای شدن می­تواند به­صورت ناخواسته یا عمدی اتفاق افتد. جزیره ناخواسته زمانی ایجاد می­گردد که ژنراتور DG فقط به بخشی از سیستم  توزیع که از مابقی شبکه جدا شده می باشد، توان تزریق کند.

جدا شدن این بخش (جزیره) از سیستم علت­های متفاوتی می­تواند داشته باشد. عملکرد کلید، فیوز یا کلیدهای بالا دست و همچنین کلید زنی دستی می­تواند باعث ایجاد جزیره گردد. جزیره­ای شدن ناخواسته موجب بروز عواقبی در شبکه خواهد گردید، که از آن جمله می­توان به عواقب ایمنی و کیفیت برق تصریح نمود. اما از دیگر سو با قطع برق از طرف شبکه اصلی و ایجاد جزیره عمدی و بهره گیری از DG بعنوان یک منبع پشتیبان تزریق توان، جزیره می­تواند سبب بهبود قابلیت اطمینان سیستم گردد. در این پایان نامه نیز از عملکرد جزیره­ای و تأثیر آن بر بهبود قابلیت اطمینان بهره گیری شده می باشد. شکل زیر یک جزیره عمدی را نشان می دهد. در این شبکه DG قابلیت تولید 5 مگاوات را داراست. این اندازه ظرفیت تأمین نقاط بار C و D را امکان­پذیر می سازد. پس DG توانایی جزیره شدن با این نقاط بار را دارا می باشد[2و9].

  1. Islanding

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: