ارتباط تفاوت های سود حسابداری و سود مالیاتی با پایداری سود و محتوای اطلاعاتی سود

5-1 )مقدمه

در این پژوهش کوشش گردید تا تاثیر تفاوت های سود حسابداری و مالیاتی بر پایداری و محتوای اطلاعاتی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه قرار گیرد.برای این مقصود در فصل دوم این پژوهش به مطالعه ادبیات موضوع پژوهش و مبانی نظری این حوزه پرداخته گردید. همچنین در این فصل مطالعات انجام شده در زمینه تفاوت های سود حسابداری و مالیاتی در خارج و داخل کشور به صورت گسترده مورد مطالعه قرار گرفت. در فصل سوم و چهارم نیز جامعه آماری و نمونه پژوهش و شیوه استخراج آن ذکر گردیده،متغیر ها و نحوه محاسبه آنها به گونه دقیق اظهار و فرضیات پژوهش آزمون گردیده می باشد.در فصل حاضر نیز کوشش می گردد تا اختصار ای از پژوهش و نتایج بدست آمده از آن به صورت کامل ارائه گردد. همچنین در این فصل پیشنهاداتی برای انجام تحقیقات آتی ذکر گردیده و محدودیتهای موجود در مسیر پژوهش حاضر ارائه خواهد گردید.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 1-3) اهداف پژوهش

اهداف پژوهش را می­توان در قالب چند هدف اصلی و فرعی عنوان نمود. عمده ترین هدف این پژوهش یافتن پاسخی برای سودمند بودن تفاوت ها از لحاظ انعکاس کیفیت سود می باشد و مربوط بودن به مدلهای تصمیم گیری سرمایه گذاران می باشد. از دیگر اهداف این پژوهش یافتن شواهدی دال بر اهمیت داشتن مبحث حسابداری مالیات سود می باشد. همانگونه که در بخش بعدی تبیین داده می­گردد، استانداری با این عنوان و با این موضوع در کشور ما وجود ندارد.ارائه شواهدی حاکی از مربوط بودن تفاوت ها می­تواند سیگنال هایی دال بر لزوم بازنگری در علت های توجیهی عدم ضرورت چنین استانداری برای کشور باشد. .همچنین یکی دیگر از اهداف فرعی این پژوهش می­تواند ارائه یک معیار برای محک زدن اندازه واقع گرایی موجود در سود های گزارش شده شرکت ها باشد. بدلیل عدم وجود معیار منحصر به فرد همواره از معیار های گونگون برای این مهم بهره گیری شده می باشد. یافتن شواهدی دال بر ارتباط داشتن تفاوت ها با رشد سود شرکت ها می­تواند معیار دیگری در کنار سایر معیار ها ارزیابی سود شرکت های فراهم آورد.

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید