ارتباط تفاوت های سود حسابداری و سود مالیاتی با پایداری سود و محتوای اطلاعاتی سود

2-8-8)مدلهای نظری ارزشیابی شرکت و ارتباط آن با ارقام حسابداری

مدل های نظری ارزشیابی شرکت از ادبیات وابستگی وام می­گیرند و لازم می باشد مدل ارزشیابی ویژگی هایی از شرکت را که بر ارزش موثرند تعیین و ارتباط آنها را با ارزش مشخص کنند. همچنین لازم می باشد ارتباط بین ارقام حسابداری و ویژگی های شرکت مشخص شوند. مطالعات همبستگی تحقیقاتی هستند که ارتباط بین متغیر ها را مطالعه می­کنند. در این تحقیقات ارتباط ارزش بازار شرکت با ارقام حسابداری ( سود ) مطالعه می­گردد. همچنین در این مطالعات فرض می­گردد که هرچه متغیر های توضیحی بیشتر باشند قدرت تبیین دهندگی مدل بیشتر می­گردد و محققان همواره تعداد این متغیر ها را افزایش دادند. نکته مهم مناسبت داشتن مدل با شرکت های مورد مطالعه می باشد
( سمیعی به نقل از افلاطونی،88)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

یکی از معایب مدل ارزشیابی نامناسب و یا عدم تشخیص ارتباط بین ویزگی ها و ارقام حسابداری این می باشد که علامت و یا مقدار ضرایب ارقام حسابداری در رگرسیون وابستگی افزایشی، به شکل نادرست پیش بینی شوند. مشکل دیگر مساله حذف متغیر هایی با همبستگی زیاد می باشد. در بعضی زمینه های تحقیقاتی بازار سرمایه مناسب بودن مدل و تشخیص ارتباطات از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. بیشتر مدل های ارزشیابی برای مواردی که از آن بهره گیری می­گردد نامناسب می باشد و همچنین ارتباط حسابداری با آنها به درستی مشخص نشده می باشد. در بسیاری از مطالعات وابستگی افزایش که به روی اجزای تزازنامه صورت گرفته اند مدل ارزشیابی بر اساس این فرض که ارزش بازار حقوق صاحبان سهام برابر می باشد با ارزش بازار دارایی ها منهای ارزش بازار بدهی. این نوع مدل را مدل ترازنامه ای می­نامند(همان منبع).

در مطالعات وابستگی که در مورد سود انجام می­گیرد ( مدل سود ) فرض می­گردد که سود ها اطلاعاتی درمورد جریان های نقدی آی هستند و در نتیجه نرخ بازده مورد انتظار سهام بر روی یکی از این موارد برازش می­گردد: (1) اجزای سود و یا تغییرات اجزای سود و (2) سود یا تغییرات سود. بعضی از موارد نیز از رگرسیون های معکوس بهره گیری می­گردد یعنی سود بر روی نرخ بازده بازار رگرسیون می­گردد( سمیعی به نقل از افلاطونی،88).

سومین مدل از مطالعات السون [1]( 1995) و اولسن و فلتمن[2] ( 1995 ) به دست می آیند. در این حالت سود غیر عادی ( سود منهای هزینه سرمایه دفتری ) در نظر گرفته می­گردد. السون ارزش شرکت را حاصل جمع ارزش دفتری شرکت در اول دوره و سرقفلی تعریف می­کند. مقصود از سرقفلی ارزش فعلی مورد انتظار سود های خالص غیر عادی آتی می باشد. لازمه مستقر این ارتباط این می باشد که تمامی اقلام سود وزیان غیر عملیاتی سرمایه ای در صورت سود وزیان گزارش گردد به همین دلیل وی تئوری خویش را مازاد پاک[3] می­نامد. السون مدل خویش را بر مبنای شرایط آرمانی، یعنی سرقفلی صفر، پایه ریزی نمود سرقفلی صفر نشان دهنده حالتی  خاصی از مدل آنها می باشد که حسابداری بدون تعصب[4] نامیده می­گردد، یعنی ارزش همه دارایی ها و بدهی ها بر مبنای ارزش منصفانه تعیین می­گردد. در تحقیقات، با فرض دوره زمانی محدود و محاسبه هزینه سرمایه و سود های غیر عادی از طریق ذیل می­توان از این مدل بهره گیری نمود: سود غیر عادی دوره برابر می باشد با مابه التفاوت سود واقعی و سود خالص مورد انتظار؛ سود خالص مورد انتظار با حاصلضرب ارزش دفتری اول دوره حقوق صاحبان سهام در هزینه سرمایه؛ هزینه سرمایه با اقتباس از  الگوی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای به صورت ذیل محاسبه می­گردد: مجموع حاصلضرب نرخ بهره بدون ریسک در مکمل بتای سهم و حاصلضرب بتای سهم در نرخ بازده پرتفولیوی بازار، نهایتاً، ارزش فعلی سود های خالص غیر عادی دوره زمانی محدود، برابر با ارزش شرکت می باشد ( اسکات، 2003).

در کل مدلهای ارزشیابی، واکنش بازار سهام به اطلاعات حسابداری را اندازه گیری می­کنند. هرچه واکنش بیشتر باشد محتوای اطلاعاتی بیشتر می باشد. مدل محتوای اطلاعاتی این پژوهش بر پایه مدل سود اقتباس می­گردد. بسیار از تحقیقات نظیر تانگ و همکاران (2012)؛ تانگ و فرث[5] (2011)، مارتینز و پاسامانی(2011) با بهره گیری از مدل سود ، نرخ بازده سهام را ، علاوه بر سود حسابداری، به روی تفاوت های سود حسابداری و مالیاتی رگرس می­کنند تا تاثیر اطلاعاتی آنها، بعنوان نماینده­ی کیفیت سود، مطالعه گردد. مدل مورد بهره گیری این پژوهش نیز برگرفته از مدل ترکیبی سود و تفاوت های سود حسابداری و مالیاتی می باشد.

[1] Ohlson

[2] Feltham

[3] Clean Surplus

[4] Unbiased Accounting

[5] Firth

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 1-3) اهداف پژوهش

اهداف پژوهش را می­توان در قالب چند هدف اصلی و فرعی عنوان نمود. عمده ترین هدف این پژوهش یافتن پاسخی برای سودمند بودن تفاوت ها از لحاظ انعکاس کیفیت سود می باشد و مربوط بودن به مدلهای تصمیم گیری سرمایه گذاران می باشد. از دیگر اهداف این پژوهش یافتن شواهدی دال بر اهمیت داشتن مبحث حسابداری مالیات سود می باشد. همانگونه که در بخش بعدی تبیین داده می­گردد، استانداری با این عنوان و با این موضوع در کشور ما وجود ندارد.ارائه شواهدی حاکی از مربوط بودن تفاوت ها می­تواند سیگنال هایی دال بر لزوم بازنگری در علت های توجیهی عدم ضرورت چنین استانداری برای کشور باشد. .همچنین یکی دیگر از اهداف فرعی این پژوهش می­تواند ارائه یک معیار برای محک زدن اندازه واقع گرایی موجود در سود های گزارش شده شرکت ها باشد. بدلیل عدم وجود معیار منحصر به فرد همواره از معیار های گونگون برای این مهم بهره گیری شده می باشد. یافتن شواهدی دال بر ارتباط داشتن تفاوت ها با رشد سود شرکت ها می­تواند معیار دیگری در کنار سایر معیار ها ارزیابی سود شرکت های فراهم آورد.

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید