عنوان کامل پایان نامه :بهینه‌سازی همزمان مصرف انرژی و عملکرد قطار در سیستم‌های راه‌آهن برقی

1‌.1‌.1‌    مقاومت قطار

مانند هر وسیله نقلیه دیگر حرکت قطار نیز با تعدادی نیروی مقاومتی مخالفت می کند ]48 و 49[. مقاومت کلی روی یک مسیر هم تراز می‌تواند بصورت زیر اظهار گردد:

(4.4)

در این ارتباط ، ،  و ثابت‌های تجربی متناسب با مقاومت چرخ، مقاومت مسیر و مقاومت آیرودینامیکی، جرم وسیله نقلیه، سرعت و  انحنای مسیر می باشد. جمله‌های ثابت در معادله (4.4) با بهره گیری از روش‌های تجربی بدست ‌آمده اند ]49[. معادله (5.4) نسخه ساده شده ای از معادله بالا می باشد البته با این فرض که  و باشد. انحنای مسیر راه‌آهن بوسیله جمله  نشان داده می گردد. این فاکتور در سرعت‌های کمتر از 200 km/h دارای تاثیر محدودی می باشد. در این معادله، از ثابت‌ها شامل اثر جرم و افزایش مقاومت ناشی از انحنای مسیر چشم پوشی شده می باشد.

(5.4)

در این ارتباط سرعت وسیله نقلیه بر حسب m/s و ضرایب A (kNB (kNs/m) و C (kNs2/m2) تمامی ثابت‌های ما برای تعیین مقاومت قطار هستند که به عنوان ضرایب دیویس[1] نیز شناخته می شوند.

[1] Davis

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: