شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-1-1-1-          حداقل رسانایی غیر صفر

علی­رغم چگالی حامل صفر در نزدیکی نقاط دیراک، گرافن کمینه­ی هدایت 4e2/h از خود نشان می­دهد. منشا این هدایت هنوز مشخص نشده می باشد؛ اگرچه اظهار شده که نوسانات[1] صفحه­ی گرافن یا ناخالصی­های یونیزه در بستر ممکن می باشد گودال­هایی محلی از حامل­های بار را پدید آورند که اجازه­ی هدایت را به گرافن می­دهد[[i]].

در همین زمینه چندین کار تئوری پیش­بینی می­کنند که کمینه­ی هدایت بایستی باشد، در حالی که اکثر اندازه­گیری­ها از مرتبه­ی  یا بالاتر( بسته به چگالی ناخالصی) هستند[79].

1-1-1-2-          ترابرد بالیستیک

موبیلیتی حامل­ها در گرافن، در محدوده­ی 10 تا 100 کلوین مستقل از دماست، این امر نشان دهنده­ی آن می باشد که مکانیسم غالب پراکندگی، به نقص­های شبکه در گرافن برمی­گردد[76]. در نمونه­هایی از گرافن با انجام بازپخت جریانی[2] به موبیلیتی­های بیش از  25/000 cm2/V.s دست یافته­اند[[ii]]، جدول ‏2‑1 .

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: