سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل لایحه الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت با در نظر داشتن اقتضائات اسلامی پیشرفت در حوزه علم و فناوری

علم جدید، چالش‌ها و پیامد‌ها

2-4-1 چالش‌های هستی‌‌شناسی علم جدید

با مطالعه ویژگی‌های علم جدید، می‌توان مهم‌ترین شاخصۀ آن را در یک اصل اختصار نمود و آن اینکه حس و تجربه‌ی طبیعی، پایه واساس علوم متداول می‌باشد؛ و ملاحظه گردید که، مطابق نظر تجربه‌گرا­یان، مشاهدات دقیق، بنیان وثیقی به دست خواهد داد که می‌توان از آن معرفت علمی اخذ نمود؛ در نتیجه در تصویری که تجربه‌گرا­یان، از علم نشان می‌دهند (دانسته یا ندانسته) تأثیر حقایق درونی و غیر طبیعی نادیده گرفته شده و تنها دو اصل اساسی را در علم برجسته خواهد گردید:

علم با نظاره و تجربه ی طبیعی آغاز می گردد؛

نظاره و تجربه‌ی طبیعی، پایه و اساس مستحکمی را فراهم می کند که معرفت علمی از آن قابل اکتساب می باشد؛

در این قسمت با ارائه توضیحاتی استدلال می گردد که در عین مستقل بودن حقایق خارجی اشیاء از ادراک، تجربه و فهم نظاره‌گران مختلف از منظر واحد می‌تواند یکسان نباشد، زیرا که نوع ادراک نظاره گر، تنها توسط تصاویر منقوش در شبکیه وابزار حسی وی تعیین نمی‌گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اساسی‌ترین اشکال در مبانی تجربه‌گرایان (که حس و تجربۀ طبیعی را پایه واساس علوم متداول دانسته و مطابق نظرآنان، مشاهدات دقیق، اساس وثیقی به دست خواهد داد، که میتوان از آن معرفت علمی اخذ نمود)؛ این می باشد که تجارب نظاره‌گر، صرفاً توسط تصاویر منقوس به شبکیۀ چشم و ابزار حسی وی تعیین نمی‌گردد؛ بلکه در یک تجربه طبیعی امور دیگری، ورای نظاره حسی، هست که آن امور تأثیر اساسی در چگونگی ادراک و نتیجه‌گیری دارد. پیش از هر چیز، شرحی از نظاره و دیدن، که نسبت به همه ی امور حسی عمومیت داشته و اساس مقبولیت تجربه‌گرا­یان می باشد، داده می گردد تا بتوان آسان‌تر­ اثبات نمود که نظاره، به تنهایی منشأ فهم و ادراک نظاره‌گر نمی‌تواند باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1ـ4ـ1ـ هدف اصلی پژوهش

هدف اصلی پژوهش، تحلیل محتوای لایحۀ الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت، به عنوان یکی از جدیدترین اسناد الگو با در نظر داشتن اقتضائات اسلامی پیشرفت، در حوزۀ علم و فناوری می‌باشد.

1ـ4ـ2ـ اهداف فرعی پژوهش

  1. شناسایی اقتضائات اسلامی پیشرفت در حوزۀ علم و فناوری
  2. آسیب‌شناسی لایحۀ الگوی اسلامی ـ ایرانی­پیشرفت از جهت توجّه به اقتضائات اسلامی پیشرفت، ­در حوزۀ علم و فناوری
  3. دستیابی به راهبردهای مناسب در جهت رفع آسیب‌های موجود در اسناد بعدی الگو

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تحلیل لایحه الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت با در نظر داشتن اقتضائات اسلامی پیشرفت در حوزه علم و فناوری  با فرمت ورد