شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل لایحه الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت با در نظر داشتن اقتضائات اسلامی پیشرفت در حوزه علم و فناوری

بحران نسبیت‌گرا­یی در علم مدرن

نسبیت معرفتی و سیالیت فهم بشری، در عصر حاضر اگرچه بحرانی نیست که صرفاً در مقطع فعلی تاریخ به وجودآمده باشد، اما نسبیت‌گرایی مدرن، بحرانی فراگیر و شایع می باشد که در همۀ سطوح جامعه رخنه کرده و در ساختار علوم و دانش‌جدید­راه یافته می باشد. به همین سبب درونی شدن آن (شک) در ساحت تفکر بشر مدرن و تبدیل شدن آن به یک بحران تمدّنی و انسانی، به عصر‌جدید­اختصاص دارد. در واقع اساس تمدّن مدرن بر پایۀ علم و معرفت مدرن استوار می باشد. خاستگاه علم‌جدید ­نیز به نهادینه شدن شک و‌تر­دید بنیادین در اندیشۀ مدرن باز می گردد. به همین جهت، در عصر‌جدید ­با طرد هرگونه جزمیت‌گرایی و نیز نقد آموزه‌ها و عقاید سنتی، شک و‌تر­دید در حجیّت و مرجعیّت نظام معرفتی گذشته نفوذ کرده می باشد. تجدّد، اصل شک بنیادین را نهادینه می‌سازد و بر این نکته تأکید می‌ورزد که هرگونه دانشی در حقیقت فرضیه می باشد، فرضیه‌هایی که ممکن می باشد حقیقت داشته‌باشند، اما در اصل باز و پذیرای تجدید نظر هستند و در بعضی موارد لازم خواهد بود آن‌ها را رها کنیم (گیدنز، (1378) ص 17).

نسبیت‌گرایی و منظر‌گرایی با اصالت بخشیدن به منظرها و تکثر فهم‌ها، در دل خود پلورالیسم معرفت‌شناختی را می‌پرورد. در واقع، پلورالیسم با منظر‌گرایی و نسبی‌گرایی ملازم می گردد که این خود چالشی دیگر در شناخت و اندیشۀ بشر می‌باشد. در این فرض، حقیقت، اساسآٌ به نحو مستقیم انکار نمی‌گردد؛ بلکه حقیقت برتر، غالب و مرجع وجود ندارد تا محور هماهنگی معرفت بشر باشد. آری اساساً ساحت مادی و دنیوی عالم، مبدأ و بستر تنازع و کشمکش‌ها، حتی در ساحت فکری می باشد؛ پس تناقضات، تضادها و ابطال‌های پی‌د‌رپی مفاهیم مدرن و نظریه‌های علمی­بشری، نشان‌گرِ تک‌ساحتی بودن، سطحی بودن و ندیدن سطوح زیرین حقایق و معرفت‌های دیگر می باشد. این گونه می باشد که بشر مدرن در میان انبوهی از داده‌ها و نظریه‌ها در ارتباط با هستی غرق می گردد و بدون آن‌که به یقین و حقیقت آرامبخش برسد، پیوسته از نشانه‌ای با نشانۀ دیگر منتقل می گردد (قراملکی، 1391).

2-4-3 پی‌آمدهای اجتماعی علم جدید

با صرف نظر از پیآمدهایی که علم‌جدید ­بر پیکرۀ نظام‌های دین وارد ساخت، می‌توان آثار و تبعات سوء آن را در قلمرو حیات اجتماعی نیز ملاحظه نمود که از شیوۀ مهندسی اجتماعی علم‌جدید­ناشی می گردد. در واقع مهندسی اجتماعی مدرن با تکیه بر خردورزی مدرن، آرمان ایجاد مدینۀ فاضله و جامعه رفاه دنیوی را در سر می‌پروراند که شاخصه‌های اصلی آن، توسعه‌یافتگی، بالا رفتن رفاه اجتماعی، امنیت اجتماعی، فراغت، بهداشت عمومی ­و… تلقی شده می باشد؛ اما به نظر می‌رسد علم‌جدید ­با وجود ادعایی که داشته، نتوانسته می باشد حتی به آن سنخ از نیازهایی که در دایرۀ تنگ مادی تعریف گشته، پاسخی صحیح دهد. آمار و ارقام از توسعۀ فقر در جهان، ­توسعۀ اضطراب و ناامنی در جوامع مدرن و نیز تهدید وضعیت نامطلوب بهداشتی جهان

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1ـ4ـ1ـ هدف اصلی پژوهش

هدف اصلی پژوهش، تحلیل محتوای لایحۀ الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت، به عنوان یکی از جدیدترین اسناد الگو با در نظر داشتن اقتضائات اسلامی پیشرفت، در حوزۀ علم و فناوری می‌باشد.

1ـ4ـ2ـ اهداف فرعی پژوهش

  1. شناسایی اقتضائات اسلامی پیشرفت در حوزۀ علم و فناوری
  2. آسیب‌شناسی لایحۀ الگوی اسلامی ـ ایرانی­پیشرفت از جهت توجّه به اقتضائات اسلامی پیشرفت، ­در حوزۀ علم و فناوری
  3. دستیابی به راهبردهای مناسب در جهت رفع آسیب‌های موجود در اسناد بعدی الگو

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تحلیل لایحه الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت با در نظر داشتن اقتضائات اسلامی پیشرفت در حوزه علم و فناوری  با فرمت ورد