عنوان کامل پایان نامه : مطالعه و ارزیابی نانوحسگر زیستی فیبر نوری جهت شناسایی مواد زیستی

روش دینامیک

در روش دینامیک، کانتیلور بطور مکانیکی در فرکانس رزونانسی خود تحریک می گردد که اتصال آنالیت موجب جابه جایی این فرکانس رزونانسی می گردد و توسط پل وتستون مجتمع با پیزورسیسیتو حس می گردد .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تغییرات در فرکانس رزونانسی می تواند با اندازه گیری نویز گرمایی کانتیلور آشکارسازی گردد. هنگام کار در مایعات پیک رزونانس بسیار کمتر از هوا انتقال پیدا می کند که از اثر میرایی مایعات ناشی می گردد. این فاکتور اندازه گیری های بر مبنای روش دینامیک را به شدت متاثر می کند. در نتیجه این روش برای نشان دادن فرآیندهای بیوشیمیایی در محیط آبی نسبت به روش استاتیک کارآمدی کمتری دارد. حسگرهای کانتیلور که در روش استاتیک اقدام می کنند بعنوان شیوه ای برای سنجش های نانومکانیکی زیست مولکولی مفید ترند. برای رسیدن به حساسیت بالا هنگام کار با مایعات در روش دینامیک پیش فعالسازی کانتیلور با بهره گیری از تغییر زمینه الکتریکی، مغناطیسی یا صوتی ضروری می باشد . بطور کلی حساسیت روش استاتیک دو تا سه برابر از روش دینامیک بیشتر می باشد .

پل وتستون پیزو رسیستیو برای تشخیص نوسان رزونانسی در لبه کانتیلور جایی که ماکزیمم فشار مکانیکی هست جاگذاری می گردد. در حالیکه در مورد سیستم استاتیک حیطه اندازه گیری در طول کانتیلور بوده و منطقه وسیعتری را پوشش می دهد .

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: