شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1‌.1‌.1‌    روش مجموع وزن‌دار

در این روش MOP بوسیله یک ترکیب خطی از اهداف به یک SOP تبدیل می گردد.

(16.3)

در این ارتباط، wi وزن نامیده می گردد و بدون از دست دادن کلیت مسئله می‌توان گفت  می باشد. حل مسئله بهینه‌سازی بالا برای تعداد معینی از ترکیبات وزنی متفاوت منجر به یک مجموعه از راه‌حل‌ها می گردد. یک حالت این می باشد که یک الگوریتم بهینه‌سازی دقیق بهره گیری شده و همچنین تمام وزن‌ها نیز مثبت باشند. این روش فقط راه‌حل‌های بهینه پارتو را که بتوان به سهولت نشان داد را تولید می کند. فرض کنید بردار تصمیم شدنی a مقدار را برای یک ترکیب وزنی معین ماکزیمم کند اما بهینه پارتو نباشد. پس حتماً یک راه‌حل b هست که a را مغلوب کند، یعنی بدون نقض کلیت مسئله  و  برای  می باشد. پس  یک تناقض برای این فرضیه می باشد که ماکزیمم باشد.

مهم‌ترین مشکل این روش این می باشد که وقتی جبهه پارتو غیرمحدب می باشد، این روش نمی‌تواند تمامی راه‌حل‌های بهینه پارتو را پیدا کند. این فرآیند را می‌توان در شکل2.3 نیز ملاحظه نمود. برای وزن‌های ثابت w1 و w2، راه‌حل x به ماکزیمم متمایل می گردد و. این معادله را می‌توان به فرم  نوشت که نشان دهنده یک خط با شیب در فضای هدف می باشد که محور عمودی را در فاصله  از مبدا قطع می کند (خط تیره نشان داده شده در شکل2.3).

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: