متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد با فرمت ورد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :

 اثر تبلیغات شفاهی بر انتخاب ایران به عنوان مقصد گردشگری

روش کلی پژوهش

این پژوهش به قصد کاربرد نتایج یافته هایش برای حل مشکل انتخاب ایران به عنوان یک مقصد گردشگری انجام می گردد و تلاشی برای پاسخ دادن به یک معضل و مشکل عملی می باشد که در دنیای واقعی هست. پس پژوهش حاضر از لحاظ هدف ، پژوهش کاربردی به شمار می رود.

پژوهش حاضر از نظر شیوه گردآوری و تحلیل اطلاعات توصیفی می باشد زیرا که به توصیف وضعیت متغیرها در وضع موجود می پردازد. پیمایش از آن جهت که از طریق ایزار پرسشنامه به جمع آوری و تحلیل اطلاعات در نمونه آماری مورد نظر پرداخته شده می باشد ( دلاور ،1380)

1-7- قلمرو مکانی-جامعه پژوهش

هتل هما- جامعه آماری گردشگران اروپایی

1-8- قلمرو زمانی پژوهش

قلمرو زمانی پژوهش را زمان توزیع پرسشنامه ها در نظر گرفته ایم از این رو این آذرماه 1392 می باشد.

1-9- روش نمونه گیری و تخمین حجم جامعه

روش نمونه گیری :

روش نمونه‌گیری مورد بهره گیری در این پژوهش، روش خوشه‌ای تصادفی می‌باشد. در این روش افراد جامعه را در دسته‌هایی خوشه بندی کرده، سپس از میان خوشه ها نمونه گیری به اقدام آمد. در ساختار خوشه‌ای، در نظر داشتن این نکته لازم می باشد که ویژگی‌های دسته یا خوشه مشابه بوده اما مشخصات افراد خوشه‌ها متفاوت می‌باشد . پس تمامی هتل های میزبان گردشگران اروپایی به عنوان خوشه‌ها در نظر گرفته و سپس به صورت تصادفی ساده 4 هتل انتخاب گردید و از هر هتل نمونه ای متناسب با اندازه جامعه انتخاب گردید. (یعنی از هر هتل که مهمانان بیشتری داشته می باشد نمونه بزرگتری انتخاب شده می باشد). نمونه گیری در درون خوشه ها  نیز به صورت تصادفی ساده بوده می باشد .که به این روش خوشه ای دو مرحله ای میگویند                                                                                                           .

 

جامعه آماری این پژوهش نامحدود می باشد که براساس فرمول زیر اگر جامعه نامحدود باشد تعداد نمونه 385 نفر می گردد. از این رو در جهت اطمینان از بازگشت کلیه پرسش نامه ها تعداد 400 پرسش نامه بین گردشگران  توزیع گردید که از این بین 382 پرسش نامه دریافت گردید.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف از مطالعه  حاضر ، مطالعه تاثیرات تبلیغات شفاهی بر انتخاب ایران به عنوان یک مقصد گردشگری می باشد. این تحیق در پی آن می باشد که نشان دهد تبلیغات شفاهی مطلوب احتمال انتخاب ایران به عنوان یک مقصد گردشگری را افزایش خواهد داد.نتیجه مورد انتظار از این پژوهش این می باشد که نشان دهد تبلیغات شفاهی نه تنها ارزش استنباط شده مقصد، ریسک ادراک شده و رضایت را تحت قرار می دهد  بلکه وفاداری ( تمایلات رفتاری) را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. هم چنین این پژوهش به دنبال این می باشد که نشان دهد تبلیغات شفاهی به ویژه برای تامین کنندگان خدماتی مانند گردشگری که خدمات بسیار ناملموس و مبتنی بر تجربه را ارائه می دهند بسیار مهم می باشد.زیرا در صنعت گردشگری ، گردشگران اکثرا متکی به توصیه و سفارش سایر افرادی هستند که خدمات را تجربه کرده اند

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : اثر تبلیغات شفاهی بر انتخاب ایران به عنوان مقصد گردشگری  با فرمت ورد