1‌.1‌     جستجو و تصمیم‌گیری

در حل یک MOP، دو فاکتور مجزا از لحاظ مفهومی در دشواری مسئله می‌توان پیدا نمود ]29[: جستجو و تصمیم‌گیری. مانند مسائل تک‌هدفه، فضاهای هدف بزرگ و پیچیده می‌تواند مسئله جستجو را سخت کند و همچنین بهره گیری از روش‌های دقیق مانند برنامه‌سازی خطی را غیر ممکن سازد ]30[. و فاکتور دوم تصریح به گونه‌ای از مسائل دارد که در آن بایستی یک راه‌حل مصالحه آمیز مناسب در مجموعه بهینه پارتو انتخاب نمود. قاعدتاً زمانی‌که اهداف متناقض هستند، فرآیند تصمیم‌گیری یا نحوه معاوضه بین این اهداف بسیار دشوار می گردد.

متناسب با چگونگی ترکیب بهینه‌سازی و فرآیند تصمیم‌گیری، روش‌های بهینه‌سازی چند‌هدفه می‌توانند به سه دسته عمده تقسیم‌بندی شوند ]31[:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • تصمیم‌گیری قبل از جستجو: اهداف MOP به یک هدف تعمیم داده می شوند که بطور ضمنی، اولویت‌بندی توسط تصمیم‌گیرنده تعیین می گردد.
  • جستجو قبل از تصمیم‌گیری: در این حالت، بهینه‌سازی بدون هیچ اولویتی اجرا می گردد. نتایج فرایند جستجو، یک مجموعه از راه‌حل‌های داوطلب می باشد که در پایان، راه‌حل نهایی توسط تصمیم‌گیرنده انتخاب می گردد.
  • تصمیم‌گیری حین جستجو: تصمیم‌گیرنده می‌تواند طی تکرارهای بهینه‌سازی اولویت‌بندی را تغییر دهد. پس از هر گام بهینه‌سازی، تعدادی مصالحه مبتنی بر اطلاعاتی که تصمیم‌گیرنده داده می باشد ظاهر می گردد که فرآیند جستجو را هدایت می کند.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: