عنوان کامل پایان نامه :

ارتباط تفاوت های سود حسابداری و سود مالیاتی با پایداری سود و محتوای اطلاعاتی سود

2-8-4-1)نقاط قوت سود حسابداری

طرفداران سود حسابداری دارای چهار دیدگاه مختلف در تایید محتوای اطلاعاتی سود حسابداری هستند. نخستین دیدگاه این می باشد که سود حسابداری توانسته می باشد در طول زمان همواره سر بلند بماند. اغلب بهره گیری کنندگان داده های حسابداری بر این باورند که سود حسابداری سودمند می باشد و یک عامل تایید کننده از شیوه های عملی، روش های اجرایی و الگوه های تصمیم گیری را در برمی­گیرد. کوهلر در تایید چنین دیدگاهی می­گوید:

« موجودیت کنونی حسابداری نه به سبب علاقه یا خواست حسابداران بلکه به سبب اعمال نفوذ تجار، کسبه یا سفته بازان می باشد. اگر کسانی که درمورد سرمایه گذاری تصمیم می­گیرند به گزارش های مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی دسترسی نداشتند از مدت ها پیش تغییراتی در حسابداری پدید آمده بود»

دوم، از آنجا که سود حسابداری مبتنی بر رویداد های واقعی می باشد این سود بصورت عینی محاسبه و گزارش می­گردد. از اینرو، اصولاً قابل اتکاست. اعتقاد حامیان بهره گیری از سود حسابداری مبنی بر اینکه بایستی واقعیت (نه ارزش ها) را گزارش نمود، باعث میشود که عینیت این سود مورد تایید قرار گیرد.سوم، سود حسابداری از طریق تکیه بر اصل تحقق که به شاخص محافظه کاری پایبند می باشد باقی می­ماند. به اظهار دیگر در محاسبه و گزارش سود از طریق نادیده انگاشتن تغییر در ارزش ها، محافظه کاری بصورتی معقول متجلی می­گردد. چهارم، چنین پنداشته می گردد که سود حسابداری برای اعمال کنترل بویزه در مورد مباشرت سودمند می­باشد( سمیعی به نقل از اسماعیلی،88).

2-8-4-2)نقاط ضعف سود حسابداری

در ادبیات حسابداری، نه تنها قویاً از سود حسابداری دفاع می­گردد بلکه از نظر نقاط ضعف متعدد، بشدت مورد انتقاد قرار گرفته می باشد. اصولا در دیدگاه های مخالف در خصوص بهره گیری از سود حسابداری موضوع مربوط بودن این عدد در تصمیم گیری ها مورد سوال قرار گرفته می باشد. در این بخش درمورد بعضی از دیدگاههای مخالف بحث می­گردد.

یک دیدگاه این می باشد که به سبب کاربرد بهای تمام شده تاریخی و تحقق درآمد، سود حسابداری نمی­تواند افزایش ارزش تحقق نیافته دارایی ها را که در یک دوره زمانی مشخص نگهداری شده اند شناسایی نماید. این ویژگی باعث میشود که نتوان اطلاعات سودمندی را افشا نمود.

دوم، چنین پنداشته می­گردد که با در نظر داشتن روش های مختلف پذیرفته شده، مثلا روش های مختلف بهایابی و ارزشیابی موجودی کالا، تکیه بر سود مبتنی بر بهای تاریخی کار مقایسه اقلام را بسیار مشکل می­کند.

سوم، تکیه بر سود مبتنی بر اصل تحققف بهای تاریخی و محافظه کاری باعث می­گردد که نتوان داده ها را درک نمود؛ داده ها گمراه کنند ه می­شوند یا اینکه برای بهره گیری کننده نامربوط می­شوند. نمونه قابل ذکر در این خصوصف بی فایده بودن نسبت های مالی مبتنی بر صورت های مالی می باشد که با رعایت این اصول محاسبه شده ( سمیعی به نقل از اسماعیلی،88).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 1-3) اهداف پژوهش

اهداف پژوهش را می­توان در قالب چند هدف اصلی و فرعی عنوان نمود. عمده ترین هدف این پژوهش یافتن پاسخی برای سودمند بودن تفاوت ها از لحاظ انعکاس کیفیت سود می باشد و مربوط بودن به مدلهای تصمیم گیری سرمایه گذاران می باشد. از دیگر اهداف این پژوهش یافتن شواهدی دال بر اهمیت داشتن مبحث حسابداری مالیات سود می باشد. همانگونه که در بخش بعدی تبیین داده می­گردد، استانداری با این عنوان و با این موضوع در کشور ما وجود ندارد.ارائه شواهدی حاکی از مربوط بودن تفاوت ها می­تواند سیگنال هایی دال بر لزوم بازنگری در علت های توجیهی عدم ضرورت چنین استانداری برای کشور باشد. .همچنین یکی دیگر از اهداف فرعی این پژوهش می­تواند ارائه یک معیار برای محک زدن اندازه واقع گرایی موجود در سود های گزارش شده شرکت ها باشد. بدلیل عدم وجود معیار منحصر به فرد همواره از معیار های گونگون برای این مهم بهره گیری شده می باشد. یافتن شواهدی دال بر ارتباط داشتن تفاوت ها با رشد سود شرکت ها می­تواند معیار دیگری در کنار سایر معیار ها ارزیابی سود شرکت های فراهم آورد.

پایان نامه - تز - رشته حسابداری