ارتباط تفاوت های سود حسابداری و سود مالیاتی با پایداری سود و محتوای اطلاعاتی سود

2-8-6)سود مندی سود برای سرمایه گذاران

فرضیه بازار های کارآ  بیانگر این می باشد که رقابت بر سر کسب اطلاعات باعث می­گردد که سود اقتصادی مورد انتظار از محل تولید و بهره­برداری از اطلاعات به صفر می­رسد. همچنین فرضیه مزبور بیانگر این می باشد که اگر بین سود خالص و تغییرات قیمت سهام یک ارتباط مستقیم وجود داشته باشد، این سود ها می­توانند از نظر ارائه­ی اطلاعات، سودمند واقع شوند. بر مبنای مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه­ای، برای تعیین ارزش شرکت، بایستی ریسک و جریان های نقدی مورد انتظار شرکت را برآورد نمود. داده های حسابداری می­توانند درمورد ارزش شرکت اطلاعاتی به بازار بدهند. کاربرد مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه­ای همراه با در نظر گرفتن این فرض که سود خالص حسابداری می­تواند جایگزین جریان های نقدی گردد باعث گردید که پژوهشگران درصدد شناسایی ارتباط­ی بین تغییرات غیره­منتظره در سود و نرخ بازده­ی غیر منتظره سهام شرکت بر­آیند.

(پارسائیان به نقل از واتز و زیمرمن،1390).

بال و بران[1] در سال 1968تحقیقات حسابداری در بازار سرمایه را آغاز کردند که تا به امروز نیز ادامه دارد. آنها نخستین کسانی بودند که شواهد علمی متقاعد کننده ای از واکنش بازار سهام به محتوای اطلاعاتی صورت های مالی فراهم آوردند. این نوع پژوهش مطالعات موردی نامیده می­گردد زیرا این مطالعات واکنش بازار اوراق بهادار به یک رویداد خاص، در این وضعیت، اعلام سود خالص جاری شرکت را مطالعه می­کنند. روش شناسی، اقتباس ها و تعمیم ها از مقاله آنها رهنمودی برای تحقیقات بعدی گردید و موجب ترغیب کسانی می­گردد که می­خواهند موضوع سودمندی اطلاعات حسابداری از نقطه نظر تصمیم گیری را درک کنند (اسکات،2003، 144).

ارزیابی سودمندی سود برای سرمایه گذاران، انگیزه اصلی برای متناسب ترین کوشش پژوهش در تاریخ حسابداری می باشد. فایده سود موضوع اصلی بال و بران بود. بهبود های اخیر در تئوری سرمایه، دلائلی برای انتخاب رفتار قیمت اوراق بهادار به عنوان آزمون تجربی از سود مند بودن، فراهم نموده می باشد. بخش اعظم تئوری سرمایه از این قضیه طرفداری می­کند که بازار سرمایه کارآمد بی­طرف می باشد؛ یعنی اگر اطلاعات حسابداری در شکل دهی قیمت دارایی های سرمایه ای مفید باشند، بازار قیمت دارایی های سرمایه ای را مطابق با اطلاعات دریافتی به سرعت تعدیل خواهد نمود (کردستانی،84)

تاکید بر فوائد سود در اواخر دهه 1960 عجیب نیست، زیرا مساله ارتباط و فواید اطلاعات مالی و انتخاب رویه های حسابداری مطلوب در راس دستور کار تحقیقات حسابداری بود. در ادامه دو مطلب مورد بحث قرار می­گیرد:

( 1 ) ارزیابی سودمندی سود برای سرمایه گذاران بر اساس شواهد حاصل از تحقیقات حسابداری انجام شده در مورد سود-بازده

( 2 ) بهره گیری از این ارزیابی برای مطالعه مجدد دستور کار تحقیقات حسابداری در این زمینه

مهمترین پرسشی بهره گیری کنندگان اطلاعات مالی سودمندی سود می باشد. سود گزارش شده در صورت های مالی اولین قلم اطلاعاتی فراهم شده در این صورت ها می باشد و تئوری های اقتصادی تأثیر اصلی سود شرکت را کمک به تخصیص منابع در بازار می­دانند. اکثر مدل های ارزیابی سود سهام مورد انتظار را به عنوان یک متغیر تبیین دهنده در نظر می­گیرند(همان منبع)

هنگامیکه از تحلیل گران درمورد ارزش اوراق بهادار سوال می­گردد، آنها ترجیح می­دهند در مقایسه با حقوق صاحبان سهام، فروش یا دارایی های کل از پیش بینی های سود صحبت کنند. تصمیمات مدیریت و پاداش آنها اغلب در قالب اهداف سود اظهار می­گردد. پس، ارزیابی سودمندی سود برای سرمایه گذاران و بهره گیری از این ارزیابی برای مطالعه مجدد دستور کار تحقیقات حسابداری به همان اندازه که سال ها پیش، هنگامیکه موضوع مذکور انگیزه ای برای پیش قدم شدن در مطالعات سود-بازده بود به امروز مربوط می باشد (همان منبع).

[1] Ball & Brown

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 1-3) اهداف پژوهش

اهداف پژوهش را می­توان در قالب چند هدف اصلی و فرعی عنوان نمود. عمده ترین هدف این پژوهش یافتن پاسخی برای سودمند بودن تفاوت ها از لحاظ انعکاس کیفیت سود می باشد و مربوط بودن به مدلهای تصمیم گیری سرمایه گذاران می باشد. از دیگر اهداف این پژوهش یافتن شواهدی دال بر اهمیت داشتن مبحث حسابداری مالیات سود می باشد. همانگونه که در بخش بعدی تبیین داده می­گردد، استانداری با این عنوان و با این موضوع در کشور ما وجود ندارد.ارائه شواهدی حاکی از مربوط بودن تفاوت ها می­تواند سیگنال هایی دال بر لزوم بازنگری در علت های توجیهی عدم ضرورت چنین استانداری برای کشور باشد. .همچنین یکی دیگر از اهداف فرعی این پژوهش می­تواند ارائه یک معیار برای محک زدن اندازه واقع گرایی موجود در سود های گزارش شده شرکت ها باشد. بدلیل عدم وجود معیار منحصر به فرد همواره از معیار های گونگون برای این مهم بهره گیری شده می باشد. یافتن شواهدی دال بر ارتباط داشتن تفاوت ها با رشد سود شرکت ها می­تواند معیار دیگری در کنار سایر معیار ها ارزیابی سود شرکت های فراهم آورد.

پایان نامه - تز - رشته حسابداری