عنوان کامل پایان نامه :

ارتباط تفاوت های سود حسابداری و سود مالیاتی با پایداری سود و محتوای اطلاعاتی سود

3-3 )فرضیات پژوهش

هر فرضیه یک حدس و احتمال زیرکانه می باشد که برآمده از دانش یا تجربه می­باشد و برای حل یک مسئله یا پاسخ یک سوال از سوی پژوهشگر مطرح می­گردد و آن را می­توان به عنوان یک ارتباط فرضی بین دو متغیر دانست که به صورت گزاره های قابل آزمون ارائه می­گردد (خاکی به نقل از سیکران، 1391، 165). به عبارت دقیقتر، می­توان گفت فرضیه حدس و فرضی درمورد روابط احتمالی بین دو متغیر می باشد که مبتنی بر احتمال می باشد نه یقین. فرضیه ها معمولاً بصورت جمله های خبری اظهار می­شوند و در کل متغیری را به متغیر دیگر ربط می­دهند. فرضیه را می­توان پاسخ موقت  پژوهشگر به سوال یا مسئله ای علمی تلقی نمود ( خاکی به نقل از ساده،1391، 166).

فرضیه ها بر اساس ماهیت مسئله پژوهش به شیوه های گوناگونی قابل تدوین هستند. هر یک از این حالات با روش ها و فنون آماری مناسب و ویژه ای بایستی آزمون شوند. شیوه­ی کلی فرضیه سازی را در قالب جمله زیر می­توان ارائه نمود: هر قدر متغیر مستقل X بیشتر ( یا کمتر/ بزرگتر/ گسترده­تر) باشد، آنگاه  متغیر وابسته Y بیشتر (یا کمتر/ بزرگتر/ گسترده­تر) خواهد بود. با این حال قالب های خرد و عملیاتی (آزمون پذیر) می­توانند شامل فرضیه سازی مقایسه ای، فرضیه های ارتباط ای (همبستگی) و فرضیه های علّی باشد.این پژوهش نیز بر مبنای ماهیت مساله پژوهشی روش فرضیه سازی ارتباط­ای را بر می­گزیند. در این شیوه از فرضیه سازی، پژوهشگر در پی آن می باشد که ارتباط و جهت همبستگی بین دو یا چند متغیر را مورد مطالعه قرار دهد (خاکی،1384، 167).

لذا داریم:

فرضیه اول: بین تفاوت های سود حسابداری و مالیاتی، و پایداری سود ارتباط­ی معنا­دار هست.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

فرضیه دوم: بین تفاوت های سود حسابداری و مالیاتی و محتوای اطلاعاتی سود ارتباط­ی معنادار هست.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 1-3) اهداف پژوهش

اهداف پژوهش را می­توان در قالب چند هدف اصلی و فرعی عنوان نمود. عمده ترین هدف این پژوهش یافتن پاسخی برای سودمند بودن تفاوت ها از لحاظ انعکاس کیفیت سود می باشد و مربوط بودن به مدلهای تصمیم گیری سرمایه گذاران می باشد. از دیگر اهداف این پژوهش یافتن شواهدی دال بر اهمیت داشتن مبحث حسابداری مالیات سود می باشد. همانگونه که در بخش بعدی تبیین داده می­گردد، استانداری با این عنوان و با این موضوع در کشور ما وجود ندارد.ارائه شواهدی حاکی از مربوط بودن تفاوت ها می­تواند سیگنال هایی دال بر لزوم بازنگری در علت های توجیهی عدم ضرورت چنین استانداری برای کشور باشد. .همچنین یکی دیگر از اهداف فرعی این پژوهش می­تواند ارائه یک معیار برای محک زدن اندازه واقع گرایی موجود در سود های گزارش شده شرکت ها باشد. بدلیل عدم وجود معیار منحصر به فرد همواره از معیار های گونگون برای این مهم بهره گیری شده می باشد. یافتن شواهدی دال بر ارتباط داشتن تفاوت ها با رشد سود شرکت ها می­تواند معیار دیگری در کنار سایر معیار ها ارزیابی سود شرکت های فراهم آورد.

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید