عنوان کامل پایان نامه :بهینه‌سازی همزمان مصرف انرژی و عملکرد قطار در سیستم‌های راه‌آهن برقی

1‌.1‌.1‌    کشش سطحی

کشش سطحی[1] نشان دهنده یک محدودیت از نیروی کششی تولید شده بوسیله محور محرک می باشد و بایستی قبل از مطالعه نیروی کششی واقعی در نظر گرفته گردد. حد کشش سطحی در ارتباط (2.4) به ازای ماکزیمم نیروی کششی موجود  در یک مسیر صاف نشان داده شده می باشد.

(2.4)

در این ارتباط،  ماکزیمم نیروی کشش، ضریب اصطکاک،‌ جرم وسیله نقلیه و هم شتاب گرانشی می‌باشد. اگر به مقدار زیادی افت کند، یک لغزش نامطلوب در چرخ اتفاق می‌افتد و باعث اتلاف انرژی و مانع از سرعت گرفتن قطار می گردد ]44[. در ]45[، تجزیه و تحلیل کشش سطحی راه‌آهن با بهره گیری از اسباب غلتکی در مقیاس کاملی انجام گرفته می باشد و نتایج آن به تبیین زیر می باشد:

برای یک سطح مقطع چرخ تمیز و خشک، ضریب کشش سطحی با سرعت وسیله نقلیه تغییر نمی‌کند. برای یک مسیر پوشیده شده از روغن، ضریب کشش سطحی می‌تواند به یک سطح خیلی کوچکی کاهش یابد و این سطح تقریباً با افزایش سرعت وسیله نقلیه حفظ خواهد گردید. برای یک پوشش آب بین سطوح ریل و چرخ، ضریب کشش سطحی با افزایش سرعت کاهش می‌یابد. همچنین در ]46[ مطرح شده می باشد که بهره گیری از شن بین ریل و چرخ یک روش بسیار کارآمد و مقرون به صرفه برای افزایش ضریب کشش سطحی می‌باشد. خاطر نشان می گردد که قطار برقی تهران-کرج از سیستم شن‌پاش بهره گیری می کند.

بدیهی می باشد که در سرعت‌های بالاتر، توان مهمترین عامل محدود کننده تعبیر می گردد. در شکل1.4 دیده می گردد که نیروی کششی وسیله نقلیه تا یک نقطه خاص ثابت باقی می‌ماند، آن نقطه تصریح به سرعت نامی دارد و پس از آن وارد یک ناحیه توان ثابت می گردد که متقابلاً با کاهش نیروی کششی همراه می باشد.

[1] Adhesion

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید