عنوان کامل پایان نامه :بهینه‌سازی همزمان مصرف انرژی و عملکرد قطار در سیستم‌های راه‌آهن برقی

1‌.1‌.1‌    جرم موثر

به دلیل اینکه قطار علاوه بر اجزای ثابت، شامل اجزای گردان نیز می‌باشد که روی جرم موثر قطار تاثیر می‌گذارد، اینرسی دورانی اجزای گردان قطار را نیز بایستی به مقصود بالا بردن دقت محاسبات در نظر گرفت. اینکار را می‌توان با اضافه کردن یک جمله دیگر تحت عنوان حد مجاز دوار[1] به جرم قطار عملی نمود.

(6.4)

در این ارتباط  جرم موثر، جرم خالص، حد مجاز دوار و جرم بار یا مسافر هستند.

برای سادگی، می‌توان جرم موثر قطار را به صورت ارتباط زیر نیز بیان نمود:

(7.4)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

حد مجاز دوار یک ثابت (معمولا کمتر از 2/0) می باشد و آن با عواملی ازجمله نسبت تعداد محورهای دوار به تعداد کل محورها، نسبت دنده و نوع ساختار وسیله نقلیه متناسب می باشد ]47[.

1‌.1‌.2‌    معادله عمومی حرکت وسیله نقلیه

معادله عمومی حرکت یک وسیله نقلیه با معادله موسوم به معادله لومونوسف[2] شناخته می گردد که بصورت زیر اظهار می گردد:

(8.4)

در اینجا TE نیروی کششی و A ، B و C ثابت‌های معادله (5.4) یا ضرایب دیویس و نشان دهنده اثر شیب مسیر می باشد.  برای یک مسیر سربالایی مثبت و برای یک سرپایینی منفی و همچنین برای یک مسیر صاف صفر خواهد بود. با در نظر داشتن معادله(8.4) شتاب  برحسب سرعت  می‌تواند بصورت معادله (9.4) اظهار ‌گردد.

(9.4)

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: