شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :بهینه‌سازی همزمان مصرف انرژی و عملکرد قطار در سیستم‌های راه‌آهن برقی

مد ترمز

طی مد ترمز، سرعت قطار برای رسیدن به حدود سرعت پایین‌تر و همچنین برای توقف در ایستگاه‌ کاهش می‌یابد. الزامات بحرانی کنترل عملیاتی مد ترمز برای اطمینان حاصل کردن از این می باشد که سرعت قطار همیشه زیر یک حد سرعت باقی می ماند و همچنین قطار با سرعت صفر در ایستگاه متوقف می گردد. در مقالات برای مدل‌سازی مبنای زمانی، فرض شده می باشد که مد ترمز قطار بصورت یک طریقه ترمز با نرخ کاهش سرعت ثابت می‌باشد. با در نظر داشتن عملکرد سیستم، کنترل عملیاتی مد ترمز می‌تواند به دو حالت مختلف تقسیم می گردد: حالت اول، ترمز برای کاهش سرعت و رسیدن به حد سرعت پایین‌تر و حالت دوم، ترمز برای توقف درایستگاه. شکل6.4 طریقه ترمز به مقصود کاهش سرعت و دستیابی به حد سرعت جدید را نشان می‌دهد. همچنین می‌توان در شکل 7.4 طریقه ترمز به مقصود توقف در ایستگاه را ملاحظه نمود. کنترل عملیاتی مد ترمز تا زمانیکه مسافت ترمز بحرانی[1] در دسترس نباشد، اقدام نمی‌کند.

شکل6.4 : کنترل عملیاتی مد ترمز ناشی از حد سرعت کاهش یافته

شکل 7.4 : کنترل عملیاتی مد ترمز به مقصود توقف در ایستگاه

برای مدل‌سازی مبنای مکان، کنترل عملیاتی مد ترمز بوسیله یک محاسبه برگشتی مجازی شبیه‌سازی می گردد ]42 و 43[. فرض می گردد که یک قطار مشابه بصورت معکوس از ایستگاه بعدی یا جایگاه حد سرعت بعدی با مقدار مشابهی از نیروی ترمز به علاوه مقاومت کششی محاسبه شده از ارتباط (5.4) حرکت کند. نرخ کاهش شتاب در حرکت روبه جلو قطار برابر با نرخ افزایش شتاب در حرکت معکوس قطار می باشد. همان‌گونه که نیروی ترمزی در راستای حرکت روبه جلو قطار می باشد، تغییر سرعت در هر حالت بایستی مشابه با حرکت روبه جلو قطار باشد. حرکت برعکس قطار تا زمانی ادامه می‌یابد که منحنی سرعت آن به منحنی سرعت روبه جلو قطار برسد، می‌توان در شکل 8.4 این موضوع را به خوبی ملاحظه نمود.

[1] Critical Braking Distance

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: