1-1-1  مزایای اجتماعی

تولید پراکنده قادر می باشد توان الکتریکی مورد نیاز و نیز گرمای مورد نیاز را برای مشتریان دور دست فراهم کند و بصورت گزینه ای برای افزایش رفاه اجتماعی[1] مطرح می گردد. تولیدپراکنده، ایجاد زمینه­های شغلی جدید را باعث می­گردد که در جهت کاهش نرخ بیکاری که بسیاری از کشورهای دنیا با آن مواجه هستند، اقدام کند. همچنین وجود واحدهای تولید پراکنده برای مصرف­کننده­های انرژی الکتریکی زمینه ای را فراهم می­کند که قادر باشند از تولید کننده های مختلفی برای خرید انرژی اقدام کنند و حق انتخاب داشته باشند. تولیدپراکنده، اثر کاهش خطر سلامتی را ناشی از بهره گیری از سوختهای فسیلی در جامعه را دارد [4].

1-1-2  مزایای محیطی

منابع تولید پراکنده­ای که با بهره گیری از انرژی تجدید پذیر برق تولید می­کنند، باعث کاهش انتشار مونواکسید کربن و دی اکسید کربن در جو زمین می­شوند. البته خطرات افزایش  CO2  بر کسی پوشیده نیست. حضور تولید پراکنده، کاهش انتشار مواد مضر و زیانبار را در محیط که ناشی از بهره گیری از نیروگاه­های سوخت فسیلی بر محیط پیرامون این مراکز می باشد را در پی دارد.

1.social welfare

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید