عنوان کامل پایان نامه : شبیه­ سازی عددی سلول خورشیدی مبتنی بر نانو نوار گرافن با بهره گیری از روش تابع گرین غیرتعادلی(NEGF)

1-1-1-          ویژگی­های نوری گرافن

معمولا برای توصیف ویژگی­های مواد لایه-نازک، از مفهومی به نام رسانایی دینامیک[1] (یا رسانایی نوری[2])،G، بهره گیری می­گردد[[i]]. از نظر تئوری، برای یک طیف دو بعدی دیراک با ارتباط­ی پراکندگی مخروطی[3](خطی)،  پیش­بینی شده می باشد که (به شرط غالب بودن انرژی فوتون نسبت به انرژی فرمی و انرژی حرارتی) رسانایی دینامیک برابر با «رسانایی دینامیک مطلق[4]»،Go، خواهد بود[85]. گفتنی می باشد که Go یکی از ثابت­های فیزیکی بوده و از معادله­ی )‏2‑9( به دست می­آید.

 

این معادله بیانگر آن می باشد که تمام ویژگی­های نوری گرافن،از قبیل جذب و عبور نور، را می­توان تنها بر اساس ثابت­های بنیادین اظهار نمود، زیرا که در مواد دوبعدی این ویژگی­ها صریحا به G برمی­گردند[85]. به عنوان مثال ضریب عبور نور از گرافن تک لایه با بهره گیری از معادله­ی (‏2‑10) به دست می­آید.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: