عنوان کامل پایان نامه :بهینه‌سازی همزمان مصرف انرژی و عملکرد قطار در سیستم‌های راه‌آهن برقی

1‌.1‌     مفاهیم بنیادی در بهینه‌سازی چند‌هدفه

با فرض اینکه قرار می باشد یک سیستم سخت‌افزاری یا نرم‌افزاری مربوط به مثلاً یک تلفن همراه یا اتومبیل طراحی گردد. اغلب در طراحی بیشتر سیستم‌ها کمینه‌سازی هزینه در کنار ماکزیمم عملکرد سیستم به عنوان هدف در نظر گرفته می گردد. متناسب با کاربرد سیستم، هر هدف دیگری هم ممکن می باشد اهمیت بیشتری داشته باشد مثلاً قابلیت اطمینان و مصرف انرژی. این اهداف می‌توانند به عنوان معیارهای بهینه‌سازی مجزا در نظر گرفته شوند و یا به عنوان قید فرمول‌بندی شوند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تعریف 1:  مسئله بهینه‌سازی چندهدفه: یک [1]MOP عموماً شامل یک مجموعه از n پارامتر (متغیرهای تصمیم)، یک مجموعه از k تابع هدف و یک مجموعه از m قید می باشد. توابع هدف و قیود، توابعی از متغیرهای تصمیم هستند. هدف از بهینه‌سازی ماکزیمم کردن

[1] Multi-Objective Problem

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: