ارتباط ریسک و بازده سیستماتیک و فوق العاده سهام با مدت تصدی هیات مدیره شرکت ها

4-3 آزمون نرمال بودن توزیع متغیر وابسته پژوهش

در انجام این پژوهش به مقصود تخمین پارامتر های مدل از روش حداقل مربعات معمولی بهره گیری می گردد و این روش بر این فرض استوار می باشد که متغیر وابسته پژوهش دارای توزیع نرمال باشد، به طوری که توزیع غیر نرمال متغیر وابسته منجر به تخطی از مفروضات این رگرسیون کلاسیک شده و درستی نتایج بدست آمده را خدشه دار می کند.از این رو در ادامه لازم می باشد، نرمال بودن توزیع این متغیر مورد آزمون قرار گیرد.نرمال بودن باقیمانده های مدل رگرسیونی یکی دیگر از مفروضات رگرسیون کلاسیک می باشد که نشان دهنده ی اعتبار آزمون های رگرسیونی می باشد، پس نرمال بودن متغیر های وابسته به نرمال بودن باقیمانده های مدل (تفاوت مقادیر برآوردی از مقادیر واقعی) می انجامد.بنابراین نیاز می باشد نرمال بودن متغیر وابسته قبل از برآورد پارامتر ها کنترل گردد و در صورت مستقر نبودن این شرط راه حل مناسبی برای نرمال کردن آن اتخاذ نمود.در این پژوهش  متغیر دوره تصدی هیات مدیره به عنوان متغیر وابسته مطرح شده می باشد و برای مطالعه نرمال بودن آن از آزمون جارکو-برا بهره گیری شده می باشد.فرضیه های آماری مربوط به این آزمون به صورت ذیل می باشد:

H0: توزیع داده ها نرمال می باشد.

H1: توزیع داده ها نرمال نیست.

اگر سطح اهمیت آماره این آزمون بیشتر از 0.05 باشد ( 0.05>  سطح معناداری) فرضیه H. مبنی بر نرمال بودن توزیع متغیر پذیرفته می گردد.در جدول 4-2 نتایج آزمون جارکو-برا برای متغیر وابسته شرکت های نمونه ارائه شده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

با در نظر داشتن اینکه سطح آماره ی جارکو-برا کمتر از 0.05 می باشد(سطح معناداری= 0.0000> 0.05)، پس فرضیه صفر مبنی بر نرمال بودن توزیع این متغیر در سطح اطمینان 95% رد شده و بیانگر این می باشد که متغیر دوره تصدی هیات مدیره از توزیع نرمال برخوردار نمی باشد.

با افزایش اندازه نمونه ،خطای نمونه گیری کاهش می یابد.زیرا نمونه های بزرگتر(به احتمال قوی تر)جامعه را صحیح تر و کامل تر تفسیر خواهند نمود.کتب مختلف آماری،نمونه هایی با تعداد 30 نظاره به بالا را نمونه های بزرگی می دانند که در آن آماره ی تی استیودنت به آماره نرمال همگرا می گردد.از این رو در پژوهش حاضر با وجود 750 نظاره نیازی به نرمال سازی متغیر ها نیست.

همانطوری که در نمودار هستوگرام فوق نظاره می گردد نمودار باقیمانده ها از توزیع نرمال برخوردار می باشد و احتمال آماره ی جارکو-برا بیش از 0.05 می باشد(سطح معناداری =0.05097 ).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1- آیا ریسک سیستماتیک و فوق العاده سهام بر مدت تصدی هیات مدیره شرکتها موثر می باشد؟

2- آیا بازده سیستماتیک و فوق العاده سهام بر مدت تصدی هیات مدیره شرکتها موثر می باشد؟

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید