عنوان کامل پایان نامه :

ارتباط تفاوت های سود حسابداری و سود مالیاتی با پایداری سود و محتوای اطلاعاتی سود

5-3 )پیشنهاد های پژوهش

در این مرحله با در نظر داشتن یافته های حاصل از پژوهش پیشنهاداتی به تبیین ذیل ارائه می گردد:

  • با در نظر داشتن نتیجه آزمون مدل پایداری سود این پژوهش، که حاکی از تاثیر گذاری معنادار تفاوت های سود حسابداری و مالیاتی بر پایداری سود شرکت ها می باشد به سهامداران و سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران پبشنهاد می گردد در تصمیم گیری های خود در خصوص خرید، نگهداری و فروش سهام این موضوع را مد نظر قرار داده و به تفاوت های سود حسابداری و مالیاتی و اندازه فاصله آنها از یکدیگر توجه بیشتری کنند.
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • پیشنهاد می گردد بازده غیر عادی انباشته به روش های دیگری مانند مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای اندازه گیری گردد.
  • پیشنهاد می گردد تفاوت های سود حسابداری و مالیاتی به عنوان یک ابزار محک زنی سود حسابداری، به صورت مقایسه ای با سایر ابزار های موجود نظیر نسبت جریان های نقد عملیاتی و غیره مورد مطالعه و تحلیل قرار گیرد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 1-3) اهداف پژوهش

اهداف پژوهش را می­توان در قالب چند هدف اصلی و فرعی عنوان نمود. عمده ترین هدف این پژوهش یافتن پاسخی برای سودمند بودن تفاوت ها از لحاظ انعکاس کیفیت سود می باشد و مربوط بودن به مدلهای تصمیم گیری سرمایه گذاران می باشد. از دیگر اهداف این پژوهش یافتن شواهدی دال بر اهمیت داشتن مبحث حسابداری مالیات سود می باشد. همانگونه که در بخش بعدی تبیین داده می­گردد، استانداری با این عنوان و با این موضوع در کشور ما وجود ندارد.ارائه شواهدی حاکی از مربوط بودن تفاوت ها می­تواند سیگنال هایی دال بر لزوم بازنگری در علت های توجیهی عدم ضرورت چنین استانداری برای کشور باشد. .همچنین یکی دیگر از اهداف فرعی این پژوهش می­تواند ارائه یک معیار برای محک زدن اندازه واقع گرایی موجود در سود های گزارش شده شرکت ها باشد. بدلیل عدم وجود معیار منحصر به فرد همواره از معیار های گونگون برای این مهم بهره گیری شده می باشد. یافتن شواهدی دال بر ارتباط داشتن تفاوت ها با رشد سود شرکت ها می­تواند معیار دیگری در کنار سایر معیار ها ارزیابی سود شرکت های فراهم آورد.

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید