بخش های مختلف یک بیو سنسور فیبر نوری

روش فیبر نوری یا انتقال اطلاعات به دست آمده از این طریق در تعداد زیادی از کاربردهای مترولوژیکی مورد بهره گیری قرار می گیرد.روش های عمومی مانند تداخل سنجی در فضای آزاد و اسپکتروسکوپی نمونه هایی از این موارد هستد.این نوع از مشاهدات فضای باز بیشتر برای تشخیص عیوب و  نواقص کاربرد دارند.میتوان این روش ها را با حسگر های مورد مطالعه ترکیب کرده و مثلا روشی برای تشخیص عیوب ساختاری هدف هایی مانند DNAپیشنهاد نمود.بهره گیری از موجبر ها برای این مقصود مزایایی را برای حفظ کیفیت پرتو و امکان هدایت آن به  فواصل دورتر را فراهم می سازد.اندازه گیری به این روش دقیق تر و با عدم قطعیت کمتری انجام می شود. همانطور که گفته خواهد گردید با انجام محاسبات اپتیکی سرراست میتوان پارامترهای مهم در بهره گیری از موجبر ها و  فیبر های نوری را استخراج و تحلیل نمود.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

همانطور که گفته گردید بهره گیری از فیبر های نوری در آغاز برای انتقال داده های مخابراتی رایج گردید بنابر این مواردی مانند کیفیت پرتو و نوفه های ایجاد شده و همچنین ضریب SNRدر آنها رعایت شده می باشد. موضوع باقی مانده محاسبه ی زمان  پرواز یا زمان تاخیر در این سنسورهاست که بایستی باتوجه به نوع حسگر و فاکتور DLبرای انواع مختلف سنسورها تعیین و تحلیل گردد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: