آنتی بادی ها:

این مواد پروتئین هایی هستند که رفتار انتخابی ندارند.و از لنفوسیت  های نوع B در حضور ساختارهای آنتیژنیک ساخته می شوند.بنابر این برای محیط های مورد بهره گیری یک ساختار و عامل خارجی محسوب می شوند.مولکولهایی با ابعاد بزرگتر از 10Kda میتوانند با این ساختار برهم کنش کنند اما مولکولهای کوچکتر مانند پروتئین ها و استرودیودها به این روش پاسخ مناسبی نمی دهند.این مواد به شدت استرس پذیر بوده و  با  سطح مقطع قسمت ا نتقالی پیوند هایی به شکل اسیدهای آمینه و کربوکسیل الدهید ها تشکیل می دهند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

محدودیت های بهره گیری از این حسگرها نیز مانند آنزیم هاست.به علاوه بایستی از تشکیل دوباره ی این پیوند ها به علت کاهش PHروی سطح انتقال دهنده جلوگیری نمود.این حسگرها با هر د نوع انتقال دهنده ی نوری و آکوستیکی قابل کاربرد هستند.در جدول زیر اختصار ای از بعضی المان های بیولوژیکی و ساختارهایی که برای کالیبره کردن بیوسنسورها مورد بهره گیری قرار می گیرد آورده شده می باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: